Fascist-pedofilerna (Regeringen) skall utreda sin egen brottslighet (massmord) - Du betalar mörkläggningen korruptionen mutorna

Skärpt vapenexport ska utredas

Stockholm. Det blir en parlamentarisk utredning som ska lägga fram förslag på hur vapenexportkontrollen kan skärpas gentemot icke-demokratiska stater. Regeringen är i princip klar med direktiven och ett regeringsbeslut väntas inom kort.

 

Riksdagen beställde förra våren skärpta regler för vapenexport till diktaturer, men förhandlingarna om utredningsdirektiven mellan regeringspartierna har dragit ut på tiden. Folkpartiet och Kristdemokraterna har varit pådrivande när det gäller att få till en skärpning av vapenexportreglerna. Enligt ett utkast till direktiv får den parlamentariska utredningen, som kommer att bestå av representanter för riksdagspartierna, fram till den 15 december 2014 på sig för att lägga fram sina förslag.

 

En grundläggande förutsättning för att kunna skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater är, enligt utkastet, att det går att klargöra hur man ska bedöma vilka länder som bör omfattas av en skärpt vapenexportkontroll. Två huvudsakliga definitioner av demokrati nämns. Den ena riktar in sig på förekomst av fria, rättvisa och regelbundna val och rätten att vara politiskt aktiv. Den andra, som Sverige ansluter sig till, omfattar även framförallt respekt för väsentliga mänskliga rättigheter.

 

En särskild utmaning för utredningen är, enligt utkastet, hur man ska hantera situationer där förhållandena i ett mottagarland förändras under pågående vapenexport och hur länder som inte enkelt låter sig klassificeras som demokratier eller icke-demokratier ska hanteras. Förra året köpte Saudiarabien och Förenade arabemiraten svensk försvarsmateriel för 3,4 miljarder kronor - tre gånger mer än 2010. Utkastet nämner inget om ett förbud för vapenexport till diktaturer utan talar endast om "skärpningar" av exportkontrollen till sådana länder.

 

En sådan skärpning gentemot icke-diktaturer kan leda till att Sveriges totala export av krigsmateriel kan komma att minska, därför får utredningen i uppdrag att också titta på vilka ekonomiska konsekvenser dess förslag får för industrin och för ekonomin i stort. Utredningen ska också, enligt utkastet, titta närmare på vad som ska betraktas som följdleveranser när det gäller krigsmaterielaffärer med diktaturer. De eventuella förändringar som utredningen föreslår ska dock inte ha retroaktiv verkan och kommer inte att gälla för redan ingångna avtal. Även möjligheten att öka öppenheten i Exportkontrollrådet ska utredas.

0 kommentarer :: Fascist-pedofilerna (Regeringen) skall utreda sin egen brottslighet (massmord) - Du betalar mörkläggningen korruptionen mutorna

Skicka en kommentar