Polis Ulf Utterström - Sexuellt ofredande - Blekinge Karlshamn


Förnamn: Ulf
Efternamn: Utterström Födelsedatum: 1963-12-12. Födelseort: Malmö.
Gatuadress: Nytäppsvägen 115-3 Postnummer: 374 94 Postort: Trensum Kommun: Karlshamn.

Beslut i ärende om skiljande från anställningen beträffande inspektören Ulf Utterström vid Polismyndigheten i Blekinge län (dnr PAN-793-88/11).

Henric Ask inger fullmakt; aktbil 17.
Ärendet föredras.
Henric Ask yttrar sig.
Ulf Utterström yttrar sig.
Nämnden fattar efter enskild överläggning följande

BESLUT
Nämnden skriver av ärendet.
Bakgrund
Polismyndigheten i Blekinge län har anmält till personalansvarsnämnden att Utterström bör skiljas från sin anställning. Myndigheten har därvid anfört väsentligen följande. Utterström har 2002, 2010 och 2011 tagit kontakt med olika målsäganden och uppträtt på ett sätt som strider mot 4 kap. 1 § polisförordningen (1998:1558). Hans handlingar har allvarligt skadat inte bara förtroendet för honom som polis utan även polisväsendets anseende. Vid en samlad bedömning av hans agerande vid händelsen 2011 och tidigare händelser, och med hänsyn till de korrektionssamtal som har hållits och den disciplinpåföljd som tidigare meddelats honom, får han anses ha åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren så grovt att grund för avskedande föreligger.
Av utredningen vid nämnden framgår följande. Under 2011 gjorde en kvinna gällande att Utterström hade kontaktat henne och pratat om sex på ett sätt som hon tyckte var äckligt. Till följd härav upprättades den 19 september 2011 en anmälan om sexuellt ofredande. Åklagare beslutade att inte inleda förundersökning i ärendet då uppgifterna inte gav anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats. Den 21 maj 2010 anmäldes Utterström för ofredande efter att en annan kvinna gjort gällande att han hade kontaktat henne och pratat om sex. En förundersökning i detta ärende lades ned med motiveringen att det inte gick att bevisa att han hade haft sådant uppsåt som krävs för att förfarandet ska vara brottsligt. Den 20 augusti 2002 anmäldes han för tjänstefel, brott mot tystnadsplikt och försök till brott mot lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster. En förundersökning i detta ärende lades ned med olika motiveringar, varefter Polismyndigheten i Blekinge län begärde att personalansvarsnämnden skulle skilja Utterström från hans anställning. Nämnden avskrev denna begäran men beslutade den 26 november 2003 att ålägga honom disciplinpåföljd i form av tio dagars löneavdrag med anledning av vad som hade framkommit i ärendet.
Utterström har motsatt sig polismyndighetens nu aktuella begäran och anfört att det inte föreligger grund för avskedande eller uppsägning. Härutöver har han i huvudsak uttalat följande. Vid händelsen 2011 kom han inte med några sexuella anspelningar överhuvudtaget. Inte heller vid händelsen 2010 förekom det några resonemang av sexuell natur. Målsägandenas uppgifter är således oriktiga. Han gjorde sig inte skyldig till något brott vid händelsen 2003 och han har uppfattat att disciplinpåföljden i detta fall kom att slutreglera det inträffade i arbetsrättsligt hänseende.
Överläggning har hållits den 19 december 2011 med förbundsjuristen Henric Ask vid LO-TCO Rättsskydd som företrädde både Polisförbundet och Utterström.
Motivering
För att en polis ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett korrekt sätt krävs att han eller hon åtnjuter allmänt förtroende. En förutsättning för att ett sådant förtroende ska finnas är att den enskilde polisen inte uppträder kränkande och anstötligt. Av bland annat denna anledning kan sexuella trakasserier komma att betraktas som ett såpass allvarligt åsidosättande av en polisanställds åligganden att dessa utgör grund för avsked.
En given utgångspunkt vid prövningen av detta ärende är därför om föreliggande utredning, mot Utterströms bestridande, med tillräcklig styrka visar att han har betett sig på sätt som gjorts gällande i anmälan till nämnden.
Vid en sådan prövning kan framhållas att den kvinna som senast anmälde Utterström har lämnat en levande och detaljerad berättelse om hur han har betett sig. Hennes utsaga överensstämmer dessutom med vad de andra kvinnorna har uppgett; nämligen att han träffat dem i sin tjänsteutövning och därefter sökt upp dem för att prata om sex på ett ovälkommet sätt.
Nyssnämnda omständigheter är besvärande för Utterström. Dessa kan emellertid inte leda till slutsatsen att det skulle vara bevisat att han under 2011 har agerat på sätt som polismyndigheten gjort gällande. Hans uppgifter om vad som förevarit är nämligen inte av ett sådant slag att de kan lämnas utan avseende. För att det ska anses styrkt att han har uppvisat det ifrågavarande beteendet krävs därför att hans berättelse motbevisas. Enligt nämndens bedömning är Utterströms berättelse emellertid inte vederlagd av den föreliggande bevisningen. Härigenom får det anses så oklart vad som inträffat, mellan honom och den aktuella kvinnan, att det inte kan bilda underlag för ett beslut om att skilja honom från anställningen. Vid denna bedömning saknas anledning för nämnden att pröva det som polismyndigheten i övrigt har lagt Utterström till last.
Ärendet ska på anförda skäl avskrivas från vidare handläggning.


BLEKINGE
Polis får ha kvar sitt jobb trots anklagelser om sexuella trakasserier

Publicerat: kl 16:17 , Nyheter P4 Blekinge

En polis i Blekinge får behålla jobbet trots anklagelser om sexuella trakasserier mot flera kvinnor han träffat i tjänsten.
Polismyndigheten i Blekinge anser att hans handlingar så allvarligt skadat förtroendet för honom som polis att hans anställning bör avslutas. Polismannen har hela tiden nekat till anklagelserna. Och personalansvarsnämnden anser att det saknas bevis för trakasserierna och att han därför får behålla sitt jobb.Förnamn: Ulf
Tilltalsnamn: Ulf
Efternamn: Utterström
 

Folkbokföring

Gatuadress: Nytäppsvägen 115-3
Postnummer: 374 94
Postort: Trensum
Kommun: Karlshamn
Församling: Hällaryd
 

Födelsedata

Födelsedatum: 1963-12-12

Förnamn: Rina Micaela Elisabeth Tilltalsnamn: Rina Efternamn: Utterström Folkbokföring Gatuadress: Nytäppsvägen 115-3 Postnummer: 374 94 Postort: Trensum Kommun: Karlshamn Församling: Hällaryd Födelsedata Födelsedatum: 1979-05-04

0 kommentarer :: Polis Ulf Utterström - Sexuellt ofredande - Blekinge Karlshamn

Skicka en kommentar