Sveriges regering ordbajsar mycket för att dölja finansiering av afghansk heroinproduktion

Grov organiserad brottslighet inbakad i fina ord
Nedan kan Ni läsa regeringens ordbajseri. Läs texten "Regeringen finansierar och skyddar afghansk heroinproduktion för att gynna Wallenberg/Bofors" mellan raderna.


Afghanistan har plågats av krig i mer än 30 år. Många framsteg har gjorts på olika områden, men lidandet är stort och utvecklingen är fortsatt oroande. För Sverige är det naturligt att stödja de afghanska ansträngningarna att stabilisera, demokratisera och bygga upp landet igen. Sverige har ett starkt engagemang för Afghanistan och bidrar på många olika sätt till de internationella ansträngningarna att åstadkomma stabilisering, demokratisering och återuppbyggnad.
Sedan år 2008 har Sverige en diplomatisk närvaro genom en ambassad med c:a tio utsända medarbetare i Kabul. Förutom att stärka våra bilaterala relationer med Afghanistan och främja vår insyn och vårt inflytande i det internationella samarbete som sker i Afghanistan fungerar ambassaden som ett nav för Sveriges samlade insatser i landet. Ambassaden arbetar nära Utrikesdepartementet, våra delegationer vid FN, EU och Nato, liksom med våra ambassader i andra huvudstäder runtom i världen, för att föra fram svenska positioner avseende det internationella samfundets insatser i Afghanistan.
För Sverige är samarbetet inom ramen för EU ett av de viktigaste instrumenten för att få gehör för svenska ståndpunkter och för att bidra till mer effektiva insatser. Under det svenska ordförandeskapet under andra halvåret 2009 drev Sverige på för att åstadkomma en mer aktiv politik från EU:s sida gentemot Afghanistan och Pakistan.
Afghanistan är den största mottagaren av svenskt bistånd i Asien och den näst största i världen. Det samlade svenska biståndet till Afghanistan uppgick under år 2009 till c:a 650 miljoner kronor, varav c:a 475 miljoner kronor utgjorde långsiktigt utvecklingssamarbete och c:a 175 miljoner kronor humanitärt och annat stöd. Det svenska utvecklingssamarbetet kanaliseras framför allt genom givargemensamma finansieringsmekanismer till afghanska myndigheter, via FN-systemet samt genom enskilda organisationer (till exempel Svenska Afghanistankommittén). Det övergripande målet med samarbetet är att åstadkomma förbättrade levnadsförhållanden för fattiga afghaner, inte minst för kvinnor och flickor, samt att bidra till att stärka demokratin och de mänskliga rättigheterna. Fred och försoning är avgörande förutsättningar för en sådan utveckling.
Sverige bidrar sedan 2002 också till den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) som hjälper den afghanska regeringen att upprätthålla säkerheten i landet. Insatsen leds sedan hösten 2003 av Nato på uppdrag av FN, enligt säkerhetsrådets resolutioner 1386 (2001) och 1510 (2003) och senare förlängningar av dessa resolutioner. Det svenska bidraget uppgår idag till cirka 500 personer. Sverige ansvarar sedan 2006 för en regional enhet för säkerhet och återuppbyggnad (så kallat Provincial Reconstruction Team på engelska) i Mazar-e Sharif; en huvudort i norra Afghanistan. Den svenskledda regionala enheten stödjer de afghanska insatserna i fyra provinser som täcker ett område av cirka 30 gånger 30 mil, med en befolkning på drygt två miljoner människor. Ansvarsområdet motsvarar en knapp tiondel av Afghanistans yta och befolkning.
Sedan 2010 har Sverige också en förstärkt civil närvaro i norra Afghanistan genom ett så kallat sektionskontor som formellt tillhör ambassaden Kabul. Kontoret är beläget vid det svenskledda PRT i Mazar-e Sharif och leds av en senior civil representant. Dess verksamhet innefattar utvecklingssamarbete, stöd till det lokala och regionala institutionsuppbyggandet, politisk dialog med afghanska motparter samt samverkan med de säkerhetsskapande insatserna. Som ett led i den så kallade Kabulprocessen kommer det svenskledda PRT:s militära verksamhet under 2012 att underställas den seniora civila representantens ledning. Syftet är att öka samstämmigheten mellan det militära och civila agerandet. Sveriges samlade insatser kommer successivt att få en starkare betoning på civila insatser och långsiktigt utvecklingssamarbete.
Utöver de diplomatiska ansträngningarna, vårt bistånd och vårt deltagande i ISAF bidrar Sverige även med poliser och med civila experter till EU:s polisinsats (EUPOL). Polisinsatsens syfte är att bistå Afghanistan i uppbyggnaden av en fungerande, effektiv och okorrumperad poliskår; något som är en av många viktiga komponenter för till exempel en förbättrad säkerhetssituation och en förbättrad respekt för mänskliga rättigheter i Afghanistan.

0 kommentarer :: Sveriges regering ordbajsar mycket för att dölja finansiering av afghansk heroinproduktion

Skicka en kommentar