Polismyndigheten/Åklagarmyndigheten/Sveriges Domstolar är registrerade bolag och inte myndigheter

0 kommentarer

Förklaring längst ned, kred till Peter S.

Datum: 2012-12-12

Ref, av eder benämnt Mål: T 6534-12

Ärende: Delgivande om brott mot domareden, rättegångsfel och misstanke om
tjänstefel(alternativt bedrägeri eller förräderi), i mål: T 6534-12
En polisiär handräckning, kan komma att påfölja denna skrivelse,
alternativt Var och Ens rätt för ett envarsgripande.

Till Bolaget: SVERIGES DOMSTOLAR Org Nr 202100-2742, samt bolag under
SWEDEN KINGDOM OF CIK#: 0000225913 (
http://www.sec.gov).

Samtliga medmänniskor, agerande i/utom tjänst, och/eller berörda av dessa.

Från: En, vars medmänskliga skyldighet att agera vid bevittnandet av
orättvisor, som även beskrivs i er egen bolagspolicy se. RB 24:7 där
det tydligt framgår den enskildes möjligheter.

Bilagor: Universiella Mänskliga Rättigheter, Rome Statute of the
International Criminal Court.

Berörda Sk. lagar: 1995:1300, RB Kap 4 §15 1942:740, 1975:1288,
1993:348, 1983:370, 2010:1932, 1971:291 §41-44, samt internationell
rätt (International Criminal Court och Universiella Mänskliga
Rättigheter, se bifogade dokument).

Denna skrivelse är att bedöma från såväl subjektiv som objektiv
synpunkt, att frångå denna skrivelse kan utgöra risk för tjänstefel
och/eller grövre påföljd.

Denna Kungörelse skall höras öppet och skall under eder skyldighet
utredas som risk under 1995:1300, samt påvisande för jäv(1942:740, Kap
4 §13), rättegångsfel, bedrägeri(Alt förräderi)(inkl. hela 1942:740).

Förbises denna skrivelse och/eller av annan orsak ej upptagas, skall
1986:123, samt Rome Statute (Art 46-47) beaktas mot medmänniskan i
tjänstemannautövande göras, även för domare agerande i/utom
domareden(RB 1942:740 Kap 4 §11) och/eller annan som agerar i tjänst,
kommersiell eller
annan. Detta berör även mottagare av denna försändelse, vilken åläggs
att ära och skall vidarebefordra helt komplett till juridiskt-
och/eller kommersiellt ansvarig, för ett rättssäkert agerande där ut
av.

Skrivelsen skall hanteras efter risk för liv och hälsa över
kommersiell vinning (BrB 1962:700 Kap3 §5-12). Det ligger en
överhängande risk för jäv, då förhandlingsparter, tillsammans med Org
202100-2742 utgör kommersiell vinning med gemensamt intresse. Där
detta kommersiella system, allt mer ignorerar en vars rätt.

I en allt mer fallande ekonomi, riskerar fortsatt förfarande av detta sätt
sätta hela samhällets rättssäkerheten i fara. Bevis av detta är lätt
tillgängligt hos bolaget RSV (Riksskatteverket, Org Nr 202100-5448),
allabolag.se mfl. Detta har samma underliggande praxis, vilket Aftonbladets
granskning gällande bolag Org Nr 202100-0076 (RIKSPOLISSTYRELSEN), där
kommersiellt uppsatta mål tvingar tjänstemän att bryta mot
grundläggande syfte och verkan på ett rättssäkert och laga sätt.
Bevarandet av freden förbises för kommersiell vinning.

Samma jävsrisk genomsyrar bolag såväl SWEDEN KINGDOM OF CIK#: 0000225913
(
http://www.sec.gov), samt underställda bolag som SOCIALSTYRELSEN (Org Nr
202100-0555), KRIMINALVÅRDEN (Org Nr 202100-0225), GOTLANDS KOMMUN (Org Nr
212000-0803) m.fl, där bolag enbart agerar som en myndighet.

Denna Kungörelse gäller vidare samtliga tidigare fall/ärenden till T
6534-12, där bolag utgör kommersiell handel över rätten till liv, rätt
och hälsa, internationell lag, där "pinn-jakten" utgör en direkt fara
för liv och hälsa. I en allt ökande takt frångås rätten till liv, över
kommersiellt
uppsatta mål, utan de inblandades medgivande. Detta är med en allt
växande oro, där jag ser tydliga tecken på att rättssäkerheten
urholkas ytterligare till fördel av kommersiell handel och
utsätta mina medmänniskor i direkt fara för liv och hälsa, vilket är
en vars fundamentala rätt. I tidigare domstolsförhandlingar där tex.
åberopande av Sveriges åtaganden av mänsklig rätt förbises och tystas
under rättegångsförhandlingar
(
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml). I tidigare mål till
T 6534-12 har resulterat i direkt hälsofara för föräldrarna, som nu
riskerar ytterligare risk för sina liv.

Vidare Kungörs att Samhällskontraktet är olaga, vilket förhandlingen
agerats under. Ett kontrakt, ingånget där medmänniskor ej ens har
kännedom av dess existens, eller ens fått bevittna ett sådant
kontrakt, kan omöjligen anses som laga. Vid ingåendet av detta
kontrakt, har samtliga parter ej heller fullt ta del av alla delar som
värde, åtaganden, rätt osv.

Även innan mål T 6534-12 har det krävts en uppvisande av detta
samhällskontrakt, vilket grundar sig till persona (1974:174). Detta
fundamentala kontrakt är vad Sverige och Sveriges domstolar agerar
under och även detta har förnekats trots krav. Kan ej detta
presenteras vid anmodan, mister hela rättssystemet sitt bemyndigande
via regeringsformens (1974:152) grundande i Kap. 1 samt 2. Detta utgör
vidare risk för 1962:700, kap 18.

Ansvar går inte att delegera utan endast att dela , och till sist
rekommenderar jag starkt att ni till fullo förstår att en växande
skara medmänniskor som till fullo insett att rätten till att bli
BETRAKTAD som en person inför lagen enligt UN art 6 kan komma att
användas på ett innovativt sätt och ihop med detta så ogiltigförklarar
jag/vi er självtagna rätt att ANTA det som passar er bäst i varje
given situation.

Det är med bestörtning jag bevittnar hur ordningsmakten/rättssystemet
nu agerar cancerlikt mot folket det en gång skapades för att
skydda/tjäna. Än lever vi inte under slaveri, men gråsonen är absolut
överskriden. Utgången av T 6534-12, kan även ses som människohandel,
som detta bedrivs under era bolag. Varje människa är ansvarig för våra
handlingar, hur mycket än vederbörande
ljuger för sig själv.

Företaget Socialtjänsten Gotland har agerat egenmäktigt, i samma
tillväxtmodell alla bolag nu agerar efter, inkl. ert. Detta görs i
egenmäktighet, för att uppnå uppsatta tillväxtmål för
självbefinnandet. Detta är samma mönster som går genom samtliga bolag,
vilka agerar som en
myndighet. Här i ligger problemet, vilket agerar cancerlikt på vilka
bolagen skapades för att tjäna.

Även regeringen behöver våra röster för att få agera i vårt ställe, vilket
utgör att ni inom SVERIGES DOMSTOLAR Org Nr 202100-2742 skall vara
folkets tjänare/tjänstemän. Om så ej är fallet, vill jag ha ert svar
om detta stämmer eller ej.

Allt här i, går att bevisa!

Härmed, kräver jag följande svar på följande frågor;

Vem gav er rätten att avge våra naturliga jordiska arv, att
registrera/överlåta detta som ett företag på Wall street (sec.gov)?
Vem gav er rätten att döma, under ett kontrakt, skapat via bedrägeri
aktiga förhållanden? Vem gav er rätten att anta, för er egna förmåner,
att sko er på folket ni skall tjäna? Vem gav er rätten att registrera
ett "fredens forum" till ett kommersiellt företag år 1975(SVERIGES
DOMSTOLAR,Org Nr: 202100-2742 registrerades 1975)? Vem gav er rätten,
att under en gammal sjölag, bortföra en medmänniskas avkomma? Vem gav
er rätten att få er tro, att ni står över Var och En, tjänstemän? Är
inte detta terrorism, i ordets fulla betydelse enligt SAOB?
Hur kan detta inte vara människohandel, då det agerades genom en
kommersiell entitet och lagar?


(Underskriften borttagen för denna post)

Polis Mattias Mc Vey åtalas – Krossade kvinnas käke med bilen

3 kommentarer

Polismannen backade på kvinnan med sin tjänstebil i centrala Stockholm. Det slutade med ett brutet käkben och tandskador.

Nu åtalas polismannen Mattias Mc Vey i Stockholms tingsrätt för vållande till kroppsskada.
 Händelsen inträffade på Klarabergsgatan den 26 augusti 2012. Polismannen hoppade in i bilen för att uträtta ett tjänsteärende och började backa när kvinnan träffades av bilen. Enligt kammaråklagare Håkan Roswall vid riksenheten för polismål har polismannen ”av oaktsamhet” orsakat kvinnan ”smärta, svullnad, brutet käkben och tandskador genom att backa på henne med sitt tjänstefordon.”Skadorna är, enligt Roswall, inte att anse som ringa.
Förutom rättsintyg som styrker skadorna åberopas även foton på den aktuella polisbilen som visar att bakåtsikten varit ”starkt begränsad” vid tillfället. Polismannen förnekar brott.
.
TR mål: B 14777-12
.
Ansvarsyrkanden m.m.
.
VÅLLANDE TILL KROPPSSKADA (0150-T-27/12)
.
Målsägande
Ström, Marie, för ej talan.
.
Gärning
Hansson Mc Vey har den 26 augusti 2012 tjänstgjort som polis vid Polismyndigheten i Stockholms län. I samband med en tjänsteåtgärd har Hansson Mc Vey nämnda dag på Klarabergsgatan i Stockholm av oaktsamhet orsakat Marie Ström smärta, svullnad, brutet käkben och tandskador genom att backa på henne med sitt tjänstefordon. Skadorna är inte att anse som ringa.


Förnamn:     Tommie Mattias
Tilltalsnamn:     Mattias
Efternamn:     Hansson Mc Vey
Gatuadress:     Årstavägen 53 lgh 1403
Postnummer:     120 54
Postort:     Årsta
Kommun:     Stockholm
Födelsedatum:     1983-07-30
Född 30/7 1983 i Kista (Stockholms stad, Uppland).

Sambo med:
Förnamn:     Sara Camilla Sofie
Tilltalsnamn:     Sara
Efternamn:     Bäckman
Gatuadress:     Årstavägen 53 lgh 1403
Postnummer:     120 54
Postort:     Årsta
Kommun:     Stockholm
Födelsedatum:     1981-01-27

Pappa: Mc Vey, Andrew George, 1955-08-18.
Mamma: Landqvist Mc Vey, Yvonne Elisabeth, 1962-04-11.

Polis Charlotte "Lotta" Thorell ska ha stulit skyddsmasker på jobbet – och auktionerat ut dem på nätsajten Tradera

3 kommentarer


Jonsson Holmberg Thorell, Anna Charlott, 1969-09-22. Centrumplan 1 B Lgh 1101, 881 31 SOLLEFTEÅ. Mobil: 0702-32 88 02.


De stulna maskerna kunde spåras och polisen upptäckte att de auktioneras ut på internetsajten Tradera.

Nekade först - Men har nu erkänt

Polis Charlotte Thorell åtalas nu för stöld. Enligt åklagaren Per G Lindell nekade personen först till anklagelserna, men erkände senare. I ett förhör kom det fram att polismannen hade uppfattningen att maskerna var mer eller mindre skräp och att det därför inte var stöld att ta dem.

– Först såldes tre masker för 2700 kronor och vid ett senare tillfälle två masker för 2000 kronor, säger Per G Lindell

– Jag utgår från att det blir avsked vid en fällande dom, säger chefsåklagare Per G Lindell vid riksenheten för polismål.


TR mål: B 2351-12

Ansvarsyrkanden m.m.

STÖLD (0150-K5692-12)

Målsägande
Polismyndigheten i Västernorrlands län yrkar ersättning med 2 000 kr (företrädd av åklagaren).

Gärning
Charlott Thorell har under oktober månad 2012 ur ett förråd i polishuset i Sollefteå olovligen med tillägnelseuppsåt tagit fem skyddsmasker, vilket inneburit skada för målsäganden.

Stämning mot polis Lotta Thorell.pdf
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Holmberg Jonsson Thorell, Anna Charlott, 1969-09-22. Född 22/9 1969 i Långsele (Västernorrlands län, Ångermanland). Adress: Centrumplan 1 B Lgh 1101, Sollefteå.
--------------
Modern: Holmberg Jonsson, Anna Elisabeth, 1951-02-02. Född 2/2 1951 i Ronneby (Blekinge län, Blekinge).
--------------
Fadern: Jonsson, Thedd Yngve, 1949-09-05. Född 5/9 1949 i Östersund (Jämtlands län, Jämtland).
--------------
Systern: Jonsson Lind, Malin Elisabeth, 1974-01-13. Adress:  Billstavägen 26, Sollefteå. Född 13/1 1974 i Långsele (Västernorrlands län, Ångermanland).
--------------

Nedan ser Ni intressanta bilder från polis Lotta Thorells Instagram/Facebook/Twitter.


Finns många fler liknande foto som polis Charlott Thorell från Sollefteå lagt upp.


Specialistläkare psykiatrin Per Persson säger att Nora är oärlig för att hon spelade in psykiatrikern Ola Gefvert

1 kommentarer

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3437&grupp=18933

Okänd/anonym tjänsteman vid polisen i Jönköping svarar istället för polischef Håkan Boberg

2 kommentarer

Sveriges kriminella statstjänstemän begår brott efter brott efter brott… och det tar aldrig slut!

Att polismyndigheten i Jönköping är en brottsorganisation som går kungens pedofil-vänner ärenden, det fick vi svart på vitt den 19 oktober 2010 då corruptio-journalist greps av poliser Andreas Hammarnäs/Per-Erik Andersson vilka fick till uppgift att hålla corruptio-journalisten i 72 timmar så att rikskriminalens kreatur kunde hota och locka Mile Markovic med löften om stora pengar för att stoppa honom från att skicka bilder/video till corruptio-journalisten.

- Men nu till skandalen kring polischef Håkan Boberg.

Värnamo-snuten Håkan Boberg grät ut i media den 7 november 2012 där han hotade corruptio med orden ”Håkan Boberg uppger är både nätsidan och den person som står bakom sidan föremål för utredning”. När vi sedan begär att polis Håkan Boberg svarar på frågor kring hans uttalande, och ger oss kopior på anmälan/utredning mot oss så plötsligt kommer en ny story fram via en tjänsteman vid polismyndigheten i Jönköping som vägrar (brottslig handling) att skriva under sitt mejl till oss, och vägrar att uppge sitt namn samt sin statstjänstemanna-titel. Polischef Håkan Boberg vågar tydligen inte själv svara, utan låter anonym kollega svara i hans ställe.

- Mycket fegt och patetiskt av den svenska regeringens kreatur vid polismyndigheten. Se meljväxlingen nedan.


Jönköping polisen
Till corruptio corruptio
Från:    Polismyndigheten Jönköping (polismyndigheten.jonkoping@polisen.se)
Skickat:    den 21 januari 2013 08:09:53
Till:    corruptio corruptio (corruptio1@hotmail.com)
.
Hej
Den utredning som Håkan Boberg i artikel nedan hänvisar till är  hänvisningar till ärenden som tidigare gått att läsa om i media. Ingen ny utredning således. Det meddelade vi dig i ett tidigare svar.
Du har från oss i ett tidigare svar fått en kopia på en anmälan och du efterfrågar i ett mail från 130110 var FUP:et finns. Handläggning där polisanställda kan misstänkas för brott handläggs vid Riksenheten för polismål. FUP i sådana ärenden finns inte på lokala polismyndigheter. Vi anser att vi nu lämnat tillräckligt svar till dig rörande dina frågor kring artikeln i NU-tidningen.


"Vi anser att vi nu lämnat tillräckligt svar till dig rörande dina frågor kring artikeln i NU-tidningen."

Brottslingen vid polismyndigheten i Jönköping är alltså nöjd. Vad Hen inte vill förstå är att lagen säger att tjänsteman måste lämna besvärshänvisning. Alltså, det är INTE upp till folkets tjänare (tjänstemän) att vara nöjda med sitt arbete när statstjänstemännen själva anser det.


Polisledningens vapenförsäljning till gäng – För het potatis för gammelmedia (presstödsmedia)

1 kommentarer


Vapenhärvor – Infiltratörer – Polisledningen – Mord – Mörkläggning

För het potatis för gammelmedia (presstödsmedia) - Polisledningens vapenförsäljning till gäng

0 kommentarer
Vapenhärvor – Infiltratörer – Polisledningen – Mord – Mörkläggning

Judge Eva Fernqvist (CEPEJ) – Prosecutor Birgitta Fernqvist – Swedish Corrupted Police/Judges/Prosecutors – Murder – Illegal Weapon Sales by the Police

1 kommentarer

Swedish police selling illega arms to gangs – Prosecutor Birgitta Fernqvist (mother of Eva Fernqvist member of the CEPEJ bureau) investigated the scandal

Eva Fernqvists mother Bridget Fernqvist worked as a prosecutor in Gothenburg. Prosecutor Bridget Fernqvist received in 2003 a report from a civilian on corruption in the police and the prosecutor’s office in Växjö. Prosecutor Birgitta Fernqvist took police Christer Jerlebo to Växjö to interrogate the accused prosecutor Christer Johansson and his police colleagues Bengt Adolfsson and Hans Emanuelsson.
During the hearing, it became clear to prosecutor Fernqvist that prosecutor Johansson in Växjo committed very serious crimes to silence arms sales that was done by the Swedish police to gang members in Hells Angels, Bandidos, the OG-gang and many more.
The the mediocre investigation made by prosecutor Birgitta Fernqvist was shut down by prosecutors Nils Rekke and Chatarina Bergqvist Levin in 2004.
.
Girlfriend of gun runner reported to police in 2001

A witness had reported that her boyfriend (Germund Klasson) sold weapons to the police via cronies. Sweden’s former justice minister Thomas Bodström got this information. Bodström immediately sent orders to prosecutor Johansson in Växjo to do everything he can to silence the scandal. The police and prosecutors in Vaxjo falsified interrogations, told criminal weapons dealer Sven-Erik Ahlberg what to say and what  not to say in court. Many of the Swedish corrupted judges,  Jan-Åke Jakobsson (Växjö court), Tomas Stahre and Gunilla Polland (Jönköping court) allowed themselves to be controlled by crminal justice minister and criminal prosecutor Johansson.
The truth about Sweden’s biggest arms tangle in which Swedish police is involved in has still not come out.

- How come?

It´s very easy for the Swedish government to silence a scandal. In 1965 the Swedish government began to pay out 500 million Swedish kronor annually to media. The best way to control the media and the police is by bribing them. In Sweden, the highest police chiefs has higher salaries than the Prime Minister of Sweden. Everyone who works at the Swedish judicial system will help the government to stop scandals and to silence the government’s crimes against the people.
.
So far 44 killed with guns that Swedish police sold to gangs – Three of these are police officers killed on duty

More then 1500 guns was sold to gangs with help from the Swedish police. In februari of 2004 a criminal was cought with narcotics and illegal weapons. the criminal Max Åström told the investigators that the narcotics and weapons was given to him by police officer Olle Liljegren from Stockholm. It was clear that this case was connected to the case in Växjö.
It got so hot at the Swedish Ministry of Justice so the Government of Sweden together with police the police decided to send assassin Kjell Stigsson Bornerheim (former police officer/UN soldier) to murder me that´s writing this. The assassin was found shot dead in the stairwell in his home in Stockholm on 19 October 2005.

The assassin
http://corruptiosweden.blogspot.se/2012/11/internutredares-christer-jerlebo-forhor.html 

http://pedofiler.blogspot.se/2012/12/overaklagare-birgitta-fernqvist-och.html?showComment=1358565286541#c2427521335196218977

REGERINGEN BYGGER UPP EN URSÄKT FÖR ATT STOPPA BLOGGAR/HEMSIDOR SOM AVSLÖJAR KRIMINELLA TJÄNSTEMÄN

0 kommentarer


Föreslår branschråd mot internetkränkningar

Publicerat: kl 06:25 , Ekot 15 kommentarer 
 
Stora nätföretag, som Facebook och Google, bör samarbeta mer för att få bort de värsta kränkningarna från internet och sociala medier, anser justitieminister Beatrice Ask. Hon vill se ett nytt branschråd som kan diskutera gränserna för vad som sprids på nätet. Beatrice Ask hade med sig sitt förslag när hon i går besökte Facebooks europeiska huvudkontor i Dublin.

– Om alla de stora aktörerna har samma policy, och plockar bort en viss typ av bilder, eller säger stopp till vissa saker, så är det klart att det får effekt. Sen kommer det alltid att finnas smitvägar och de som gör något annat. Men det handlar ändå om att sätta en normgivande standard för vad som är ok, säger Beatrice Ask (M).

I Göteborg blev det upplopp före jul, efter att unga flickor hängts ut på den Facebook-ägda bildsajten Instagram. Polisen har haft svårt att få ut bevismaterial från nätföretaget, och Beatrice Ask tycker att det behövs ett nytt branschråd. Bland annat för att förbättra internetföretagens samarbete med polisen.
– Vi har sett en tendens till att en del av de här företagen säger sig vara positiva till att samarbeta, till exempel om barn utsätts för brott, och sedan blir det ändå väldigt trögt. Jag tror att det ibland är bra att diskutera igenom vad man har för linje, säger justitieministern.

– Sedan finns det alltid de som inte vill, men det här är ändå ett sätt att kanske i en del frågor vara snabbare och mer effektiv än att gå via lagstiftning.

I går blev Beatrice Ask välkomnad in till Facebooks europeiska huvudkontor, i ett flashigt sexvåningskomplex i Dublins gamla hamnområde. Efter mötet med den svenska ministern försvarar den sociala mediejätten sitt samarbete med polisen.

Thomas Myrup Kristensen är Facebooks policychef för Norden.
– Det är något som betyder otroligt mycket för oss, att vi har de rätta kanalerna för polisen när de behöver komma i kontakt med Facebook. Men det är klart att det varje gång är en dialog om hur mycket information vi kan leverera till polisen. Vi har självklart också ett stort ansvar mot den andra sidan, för att skydda folks information som de har gett till oss, säger Thomas Myrup Kristensen, Facebooks policychef för Norden.

I Sverige kommer nu Moderaterna med tre förslag mot IT-relaterad brottslighet. Ett nytt branschråd är ett av förslagen.
Ett annat är att göra det brottsligt att kapa någon annans identitet på nätet, framför allt på sociala medier som Twitter och Facebook. I bland annat USA är det redan ett brott att stjäla någon annans identitet på nätet. Ett tredje moderat förslag är att polisen ska inrätta ett nationellt IT-brottscentrum, som ska fungera som ett stöd för poliser runt om i landet som behöver hjälp när de får in anmälningar om internetrelaterade brott.

– Förtroendet för rättsväsendet bland ungdomar står och faller med att vi kan hantera allt det nya som händer på internet.
Där står ofta vuxenvärlden och myndigheter smått handfallna. det här skulle vara ett sätt att använda sig av marknadens enkla lösning; ordna en helpdesk! Låt en polis som stöter på problem ha någon att ringa till och direkt få hjälp. Det skulle vara ett sätt att snabbt få ut specialistkompetens i alla verksamhetens grenar.

De moderata förslagen möter inget direkt motstånd från övriga tre allianspartier i regeringen. Men kristdemokraternas rättspolitiska talesperson Caroline Szyber tycker det också behövs en ny lagstiftning för att minska mängden kränkningar på nätet.
REGERINGEN VILL HA URSÄKT FÖR ATT CENSURERA NÄTET!

Regeringen bygger upp en ursäkt för att använda internet-kränkningar som skäl till att filtrera bort din hemsida/blogg, eller stänga den så som regeringen gjort mot SverigeDemokraterna år 2006, corruptio-bloggar 2009, 2010, 2011, 2012, och undermattan-bloggen 2012.

http://corruptio.bloggsida.se/diverse/sveriges-regering-polis-och-justitierad-marianne-lundius-gernandt-anlitar-kaspersky-och-123people-se-for-att-censurera-bort-kritik-och-avslojande-fakta
corruptio,
2013-01-17 18:10

Regeringen och polisen vill endast skydda sin brottslighet!

År 2006 stängde regeringen SD hemsida. År 2010 greps corruptio-journalist på order av kungahuset så att kungens pedofilvänner inte skulle hängas ut. SÄPO avlyssnade illegalt författarna till kungaboken. När dessa kontaktade corruptio-bloggaren så slog polisen till den 19 okt. 2010 för att tysta/stoppa skandalen. 38 år tidigare greps Jan Guillou av polisen för att regeringen ville skydda pedofilerna Olof Palme & Co från att avslöjas.

Igår grips ännu en bloggande journalist för att regeringen inte vill ha mer kritik mot Sveriges totalt korrupta/kriminella rättsväsende och alla tjänstemän som arbetar vid brottsorganisationen.

http://web4spec2.wordpress.com/2013/01/17/polisen-beslagtog-felvasendets-alla-datorer/#comment-367

http://rixstep.com/1/20121216,00.shtml

http://web4spec2.wordpress.com/2013/01/02/blogg-censureradslackt-av-svenska-myndigheter/

SV:Invandrarupplopp var hedersrelaterat

Det är tyvärr skrämmande att man måste ta del av nordisk media och/eller oppositionell/alternativ media för reda på vad som händer i det nya Sverige år 2013. Svenska Dagbladet var tyvärr den enda större svenska tidningen som vågade skriva bakgrunden till upploppen i Göteborg. Svensk media är bra på lyfta hänga ut svenskar som är misstänkta eller dömda för brott men så fort det berör invandrare så heter det "23-åringen", "göteborgskillen". I dansk/norsk media så skriver dem rakt av hur saker ligger till. Varför denna beröringsångersten för beskriva verkligheten år 2013?

Källa: Svenska Dagbladet om upploppen i Göteborg
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/det-kanns-skitlaskigt_7770140.svd

OM MAN FACEBOOKAR SÅ FÅR MAN SKYLLA SIG SJÄLV

Internet använder man för att söka information så att man göra en fredlig framtida alternativa nyheter utanför systemet informerade medborgare politisk revolution .

SV:Invandrarupplopp var hedersrelaterat

Tacksam för att för engångs skull få ta del av saningen. Men dom flesta vet ju instingtivt när invandrare är inblandade.

Invandrarupplopp var hedersrelaterat

På SvD har man vågat skriva varför, Norsk media har också tagit upp anledningen. De gå ggr jag skrivit anledningen på SR har kommentarerna tagits bort? Man talar om en hendelse men man vägrar tala om anledningen?
Anledningen är hederskultur. I vissa kulturer är det en "katastrof" om en tjej i familjen får en stämpel att hon legat med andra män. Det var därför man tog det så hårt och gick ut för att slå ner de "ansvariga". Jag tycker att denna anledning är viktig att nämna då fålk förstår mer vad det handlar som. Som jag skrev har SvD vågat ta upp detta men SR och gjort allt de kan för att undvika anledningen.
det handlar om hederskultur och det är verkligen illa och märkligt att "opolitiska Sveriges radio" skriver en massa om denna händelse utan att nämna den egentliga anledningen. Vad är ni på Sveriges radio rädda för? Är det värt att underhålla sanningen för era lyssnare? Tror ni trovärdigheten ökar eller minskar när ni inte berättar hela sanningen om det är känsligt och inte politiskt korrekt?
Hur hårt tar en "svensk" tjej det om någon skriver att hon legat med en kille, skulle en svensk tjej ens bry sig?
Jag vill ha media som vågar prata om det mesta men PK-ismen verkar tyvärr vara för stark på SR.

Kluvet..

Visst är det bra om ungdomar och barn inte nätmobbar varandra. Vi har sett och hört om grova påhopp. De ska självklart stoppas.
Men om någon skriver en oerhört kränkande krönika om oss Svenskar (nu senast i ICA-kuriren), och sedan tolkar kritiken som "näthat" för att inte modet att tolerera kritik finns , då blir det fel.

Föreslår branschråd mot internetkränkningar

Med den utvecklingen vi har i Sverige i dag så står även vi inför inbördeskrig i landet men vad gör man inte för att sälja vapen till krigsförande länder.

SV:Med tanke på tidigare förslag från Beatrice Ask...

Västvärlden är i krig mot islamister. Samtidigt väller det in folk från muslimska länder. Det är nog därför vi behöver mer och mer övervakning. Är det någon här som vill ha tillbaka dom så kallade svenskarna som gick med i al shabab. Den svenska staten vill det, och vissa partier vill ha fri invandring. Med ett homogent folk behövs ingen övervakning.

SV:stopp till vissa saker

Du menar kanske så här?
http://undermattan.com/

Politiker och media koordinerar stopp för yttrandefriheten.

Tydliga tecken visar att M regeringen och media samverkar i en koordinerat attack på yttrandefriheten. Läs mer,
.
http://avpixlat.info/2013/01/16/koordinerad-kampanj-for-inskrankningar-i-tryck-och-yttrandefrihetslagarna-fran-kulturelit-och-statsmedia/

dum dummare dummast

Vem ska sitta och avgöra vad som är en kränkning? Om jag skriver att den och den politikern eller journalisten är en idiot så är det kanske en kränkning.
Men om jag skriver att han är lite dum så är det väl inte så farligt eller? Fast om jag skriver att han är nåt alldeles förbankat dummer då kanske jag bryter mot lagen igen!

stopp till vissa saker

Man kan misstänka att det som är allra viktigast att avslöja och få bort är obehaglig kritik av politiker...

Med tanke på tidigare förslag från Beatrice Ask...

... är jag personligen aningens skeptisk.
Det behövs någon sorts reglering eller kontroll här, men Beatrice Ask är inte personen eller regeringsmannen som skall hålla på med det.
Ask har tydligt visat att hon är helt i linje med fullständig övervakning av alla och envar via sitt arbete med att få till ACTA och andra övervakningslagar, samt hela debaklet om hemligstämplande av allt mellan himmel och jord som regeringen pysslar med.
Hon vill gärna kunna övervaka alla andra, men vill samtidigt inte alls kunna bli synad själv. Hennes agerande och förslag till lagar etc. är inte förenligt med en demokratisk stat enligt mig.

Föreslår branschråd mot internetkränkningar

Går vi mot samma system som i Nordkorea

Andra budbärare

Jaha, och posten ska stoppa hatbrev och teleoperatörerna stoppa obehagliga SMS?
lasse,
2013-01-17 07:30

"Åklagaren tror polis sålde vapen" - Skandalen mörkas sedan av Thomas Bodström

0 kommentarer

Åklagaren tror polis sålde vapen


Publicerad: 11 augusti 2004 av DN,

Kommissarien och hans infiltratör ägnade sig åt illegal vapenhandel. Åklagaren var starkt kritisk mot de båda åtalade när rättegången om knark- och vapenhärvan i Eskilstuna fortsatte i går i Stockholm.

På rättegångens andra dag berörde chefsåklagare Katarina Johansson-Welin de allvarliga åtalspunkterna om grovt vapenbrott. Såväl den 35-årige kommissarien som hans jämnårige och medåtalade infiltratör har på flera punkter åtalats för grovt vapenbrott och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Åklagaren hävdade att de sysslat med vapenhandel och underströk att de saknar tillstånd för det. Polisen hittade omkring 15 olika vapen - pistoler, automatvapen, handgranater och sprängmedel - när kommissarien greps. Vapnen hittades i kommissariens bostad och i ett skåp i hans tjänsterum.

- Även en polis måste ha licens för att inneha vapen. Det är viktigt att reglerna följs. I de här fallen saknas beslagsprotokoll och annan dokumentation, sade Katarina Johansson-Welin.

Advokat Per Liljekvist som försvarar kommissarien sade att hans klient inte ensam bär ansvaret för den bristfälliga dokumentationen och antydde att mannens chefer varit inblandade i det som förekommit. Per Liljekvist sade vidare att kommissarien inte överlämnat några vapen till infiltratören eller ägnat sig åt någon vapenhandel. Advokaten framhöll att kommissarien inte gett infiltratören order om att utföra olaglig brottsprovokation.

- Det är helt främmande för min klient att arbeta på detta sätt, sade han. Kommissarien och infiltratören anklagas för att ha hjälpt en dömd narkotikahandlare på Hällbyanstalten att inifrån fängelset bygga upp en ny organisation för narkotikasmuggling och försäljning i Sverige. Rättegången fortsätter i dag med att infiltratören hörs


Enligt feg tjänsteman vid polisen i Jönköping så ljuger polischef Håkan Boberg om att bloggen är anmäld

1 kommentarer

Yrkesbrottslingarna vid polismyndigheten i Jönköping vill inte kännas vid att det finns anmälan mot corruptio-bloggen som polis Håkan Boberg påstår i Värnamo-tidning

Den 7 november 2012 gick polischef Håkan Boberg ut i media och sade att han tycker det är för jävligt att corruptio-bloggen skrivit om att den brottsdömde polisen, Emanuel Strand, är en brottsling, vilket han bevisligen är. Klicka här och läs artikeln.

Corruptio-journalist skickade mejl till polismyndigheten i Jönköping och frågade efter kopia på anmälan/FUP. Det visade sig inte vara så önskvärt från polismyndigheten i Jönköping att svara överhuvud taget, men efter att den ökända polismyndigheten i Jönköping fått PÅMINNELSE så svarade en anonym liten feg varelse som skrev... se nedan.


Från:    Polismyndigheten Jönköping (polismyndigheten.jonkoping@polisen.se)
Skickat:    den 15 januari 2013 08:19:35
Till:    corruptio corruptio (corruptio1@hotmail.com)
.
Hej
Du har begärt utredning/anmälan mot blogg/hemsida. Någon sådan polisanmälan är inte gjord vid Polismyndigheten i Jönköpings län. Således pågår heller ingen utredning vid Polismyndigheten i Jönköpings län som du efterfrågar.  


Corruptio-journalist blandar sig i Lillemor Östlins narkotikarättegång – Åtalet är olagligt (Jäv/Intressekonflikt/Brott mot mänskliga rättigheter)

5 kommentarer

Sveriges kriminella regering åtalar Lillemor Östlin för att mörka sin egen brottslighet.


Från:    corruptio corruptio (corruptio1@hotmail.com)
Skickat:    den 13 januari 2013 04:24:38
Till:    sundsvalls.tingsratt@dom.se; irene.hedblom@dagbladet.se; tipsa@norrteljetidning.se; tipsa@svd.se; tips@expressen.se; registrator@aklagare.se; registrator@jk.se; redaktionen@metro.se; rps (rikspolisstyrelsen@polisen.se); riksdagen (riksdagsinformation@riksdagen.se)
.
.
Till åklagare Marie Reutne, Lillemor Östlin och till den misstänktes advokat ang. regeringens åtal mot Lillemor Östlin,
,


BROTT MOT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER/KRIMINELL REGERING ÅTALAR MEDBORGARE FÖR BROTT REGERINGEN SJÄLV BEGÅR

.
1. Ifall staten Sverige/Sveriges regering ej har tillgodosett Lillemor Östlins rätt till skadestånd samt att
statsanställda, vilka begått grova brott mot Östlin, ej har fått sina domar, så får staten Sverige/regeringen
INTE åtala Östlin för något brott, förrän Östlins rätt till fullo tillgodosetts. (statens brott har EJ preskriptionstid).
.
2. Sveriges regering är inblandad i narkotikabrott sedan 1983 då regeringen, Olof Palme, Socialdemokratiska partiet,
familjen Wallenberg, Bofors ledning och andra knutna till regeringen tagit emot opium/heroin-pengar utav regimen i
Burma. Samma affär, vapen/narkotika-pengar, gjorde Sveriges regering/Bofors/Wallenberg med Turkiet 1984 då
en miljon minor såldes till Turkiska militär-regeringen vilken betalade staten Sverige/Bofors med pengar som tillkommit
genom heroin-handel.
.
3. Sveriges nuvarande regering beslutade år 2007 att opium-odlande bönder i Afghanistan skall ges bistånd varje år.
Biståndet är satt till 500 miljoner kronor per år. Detta är enligt Sveriges lag ”Grovt narkotikabrott”.
.
Lillemor Östlin skall omedelbart sättas på fri fot och staten Sverige skall utredas och åtalas för brott begångna mot Östlin.
.
.
/Corruptio-journalistSusanna Sidén är Lillemor Östlins advokat i narkotikamålet där åklagaren/regeringen är jävig pga regeringens narkotika-business med Burma, Afghanistan, USA, Pakistan och Turkiet. Vi får snart se ifall advokat Susanna Sidén gör någon nytta eller spelar teatern som alla andra svenska advokater gör.


Från:    corruptio corruptio (corruptio1@hotmail.com)
Skickat:    den 14 januari 2013 09:00:01
Till:    susanna.siden@abersten.com


 Hej,

Detta är en kopia på mejl jag skickat till åklagaren/tingsrätten ang. Din klient Lillemor Öslin.

"Staten Sverige/Sveriges Regering är inblandad i narkotika-affärer och får INTE åtala någon
för narkotikabrott. Informera Lillemor Östlin om detta så hon kan försvara sig mot Maffian
vilken i lagen tituleras som "landets högste åklagare"."


Hälsningar,

/CJKürt Hasan Güven'in öldürülmesi için kan intikam?

1 kommentarer

Hasan İsveç kriminal polis tarafından öldürüldü

İsveç polisi 1994 yılından beri İsveç'te çetelere silah sattık. İsveç'te çoğu göçmenlerin İsveç polisi tarafından suçlular haline sokulmuş edilmiştir. Türkler, Süryaniler, Araplar, Sırplar, Boşnaklar hapsetmeye İsveç'e ilaçların ithal İsveç polisi Olle Liljegren hakkında internette bak ...http://www.tavsancali.net/omaro-ve-cevresi/uyari-atesi-degil-direk-basina-ates-acildi-h11788.html

Polisledningen har skapat vapenkulturen bland gängen - Sveriges regering mörkar skandalen som corruptio-journalist avslöjat

4 kommentarer

CORRUPTIO-JOURNALIST HAR AVSLÖJAT SVERIGES STÖRSTA SKANDAL GENOM TIDERNA.PDF
CORRUPTIO-JOURNALIST HAR AVSLÖJAT SVERIGES STÖRSTA SKANDAL GENOM TIDERNA.PDF

Polis Håkan Kåvemyr fälls för olaga dataintrång - Polismyndigheten i Södertälje

2 kommentarer
Strafföreläggandenummer AM-190043-12-1

Åklagare:
Chefsåklagare Håkan Roswall


Förelagd person
HÅKAN KÅVEMYR, 19491216-7014, LÖVLUNDSVÄGEN 3LILLÄNG, 155 93, NYKVARN.


DATAINTRÅNG
Du har i Södertälje kommun olovligen berett dig tillgång till uppgifter som varit avsedda för automatisk behandling genom att göra en slagning i polisens datasystem PMF på dig själv. Slagningen har inte varit nödvändig för att genomföra en viss
arbetsuppgift.


Datum 2012-10-25
Lagrum
4 kap 9 c § brottsbalken


PÅFÖLJD
Dagsböter 30 à 460 kronor = 13 800 kronor.
Avgift till Brottsofferfonden
500 kronor.


http://www.divshare.com/direct/22827602-88a.pdf


Förnamn:     Lars Håkan
Tilltalsnamn:     Håkan
Efternamn:     Kåvemyr
Gatuadress:     Lövlundsvägen 3
Postnummer:     155 93
Postort:     Nykvarn
Kommun:     Nykvarn
Födelsedatum:     1949-12-16
Född 16/12 1949 i Köping (Västmanlands län, Västmanland).
Gift man (22/12 1989).

Förnamn:     Barbro Margareta
Tilltalsnamn:     Barbro
Efternamn:     Kåvemyr
Gatuadress:     Lövlundsvägen 3
Postnummer:     155 93
Postort:     Nykvarn
Kommun:     Nykvarn
Födelsedatum:     1949-09-13
Född 13/9 1949 i Bälinge (Södermanlands län, Södermanland).
Gift kvinna (22/12 1989).

Förnamn:     Elin Margareta
Tilltalsnamn:     Elin
Efternamn:     Kåvemyr
Gatuadress:     Eldarevägen 17 A
Postnummer:     155 31
Postort:     Nykvarn
Kommun:     Nykvarn
Födelsedatum:     1981-08-18
Född 18/8 1981 i Turinge (Stockholms län, Södermanland).

Förnamn:     Lars Daniel
Tilltalsnamn:     Daniel
Efternamn:     Kåvemyr
Gatuadress:     Björkängsvägen 12
Postnummer:     152 52
Postort:     Södertälje
Kommun:     Södertälje
Födelsedatum:     1977-03-17
Född 17/3 1977 i Turinge (Stockholms län, Södermanland).

Sveriges regeringen censurerar/blockerar regeringskritiska bloggar - www.undermattan.bloggsida.se/

0 kommentarer

http://undermattan.bloggsida.se/


Advokat Per E Samuelsson till corruptio-journalist 10 december 2010

5 kommentarer

Corruptio-journalist ringdes upp av advokat Per E Samuelsson den 10 december 2010. Advokaten får information om vad som hänt den senaste veckan. Nedan kan Ni höra vad advokaten sade till corruptio-journalisten.Pedofilerna inom Polismyndigheten fortsätter att skydda varandra samtidigt som dom pekar ut Hells Angels och Bandidos som organiserad kriminella grupper

5 kommentarer

Polischef Per Silverliden skyddar kriminella pedofil-kollegor Ulf Wiklund/Tomas Åslund

Smuts skyddar smuts

Läs skitartikeln nedan som skrivits utav socialbidragsberoende (presstöd) "journalist" om att korrupt polischef, Per Silverliden, gillar gubbar som lägger sina smutsiga händer på mycket yngre tjejers könsorgan för att demonstrera sin makt (pedofili). Tänk på att Sveriges poliser dagligen pekar ut Hells Angels/Bandidos som organiserade kriminella grupper. Samma taktik använder Sveriges fascist-pedofil-regering sig utav sedan 60 år tillbaka för att själv se ren och prydlig ut.

Polischeferna får sina jobb tillbaka Polismästaren: "De är duktiga och de har mitt förtroende." (men inte offrets och svenska folkets förtroende din smutsiga horunge)

Polischeferna som åtalades för att ha ofredat en kvinnlig polis återfår sina chefsbefattningar.
– De är friade från brottsmisstankar (dom är ej friade utav offret och svenska folket ditt svin) och de har mitt förtroende som chefer, säger polismästare Per Silverliden.

Per Silverliden (fd. Andersson).

I mitten av januari anmäldes de två cheferna för att ha ofredat en kvinnlig polis sexuellt i samband med en arbetsplatsträff i Storhogna.
De åtalades, men friades i alla instanser.
Nu har polismyndigheten beslutat att de två poliserna ska få tillbaka sina chefsförordnanden.
– De är friade från brottsmisstankar och det finns en dom som vunnit laga kraft, säger Per Silverliden.
• Även om poliserna friats, kan det ändå inte finnas skäl till att ifrågasätta deras lämplighet som chefer efter det som hänt?
– Jag förutsätter att de tagit lärdom av det som hänt, och i de delar där det finns anledning att vara kritisk kommer jag att prata med cheferna ifråga och tydligt inskärpa vad vi förväntar oss av dem i framtiden, betonar Per Silverliden.
Han hoppas nu att arbetsklimatet ska stärkas på ett positivt sätt och rendera i en bra dialog mellan chefer och medarbetare:
– Cheferna ska få de allra bästa förutsättningarna för att göra ett bra jobb. Det är allmänheten värd.
Johan Dyrander, vice ordförande (vice smuts) i Polisförbundet Västernorrland, reserverade sig mot att cheferna skulle återinsättas.
– Men vi respekterar myndighetens beslut och hälsar cheferna välkomna åter. De har friats från brottsmisstankar, och 2012 har varit ett tufft år för alla inblandade. Det är dags att vända blad och se framåt, säger han.

.
Polis Per Silverliden föddes i Lund/Skåne 31/5 1961 som Per Olof Andersson.


Hade polischef Per Silverliden välkomnat peddo-poliser Ulf Wiklund/Tomas Åslund tillbaka till "jobbet" ifall det varit polischefens egen dotter, Viktoria Silverliden, som fått sin rumpa våldtagen utav pedofilerna Wiklund/Åslund?

http://corruptiosweden.blogspot.se/2012/02/poliser-ulf-wiklund-och-tomas-aslund.html

Förhör med polis Tomas Åslund (PDF). 
Förhör med polis Ulf Wiklund (PDF). 
Förhör med polis Karin Lindberg (PDF).