Polismyndigheten/Åklagarmyndigheten/Sveriges Domstolar är registrerade bolag och inte myndigheter


Förklaring längst ned, kred till Peter S.

Datum: 2012-12-12

Ref, av eder benämnt Mål: T 6534-12

Ärende: Delgivande om brott mot domareden, rättegångsfel och misstanke om
tjänstefel(alternativt bedrägeri eller förräderi), i mål: T 6534-12
En polisiär handräckning, kan komma att påfölja denna skrivelse,
alternativt Var och Ens rätt för ett envarsgripande.

Till Bolaget: SVERIGES DOMSTOLAR Org Nr 202100-2742, samt bolag under
SWEDEN KINGDOM OF CIK#: 0000225913 (
http://www.sec.gov).

Samtliga medmänniskor, agerande i/utom tjänst, och/eller berörda av dessa.

Från: En, vars medmänskliga skyldighet att agera vid bevittnandet av
orättvisor, som även beskrivs i er egen bolagspolicy se. RB 24:7 där
det tydligt framgår den enskildes möjligheter.

Bilagor: Universiella Mänskliga Rättigheter, Rome Statute of the
International Criminal Court.

Berörda Sk. lagar: 1995:1300, RB Kap 4 §15 1942:740, 1975:1288,
1993:348, 1983:370, 2010:1932, 1971:291 §41-44, samt internationell
rätt (International Criminal Court och Universiella Mänskliga
Rättigheter, se bifogade dokument).

Denna skrivelse är att bedöma från såväl subjektiv som objektiv
synpunkt, att frångå denna skrivelse kan utgöra risk för tjänstefel
och/eller grövre påföljd.

Denna Kungörelse skall höras öppet och skall under eder skyldighet
utredas som risk under 1995:1300, samt påvisande för jäv(1942:740, Kap
4 §13), rättegångsfel, bedrägeri(Alt förräderi)(inkl. hela 1942:740).

Förbises denna skrivelse och/eller av annan orsak ej upptagas, skall
1986:123, samt Rome Statute (Art 46-47) beaktas mot medmänniskan i
tjänstemannautövande göras, även för domare agerande i/utom
domareden(RB 1942:740 Kap 4 §11) och/eller annan som agerar i tjänst,
kommersiell eller
annan. Detta berör även mottagare av denna försändelse, vilken åläggs
att ära och skall vidarebefordra helt komplett till juridiskt-
och/eller kommersiellt ansvarig, för ett rättssäkert agerande där ut
av.

Skrivelsen skall hanteras efter risk för liv och hälsa över
kommersiell vinning (BrB 1962:700 Kap3 §5-12). Det ligger en
överhängande risk för jäv, då förhandlingsparter, tillsammans med Org
202100-2742 utgör kommersiell vinning med gemensamt intresse. Där
detta kommersiella system, allt mer ignorerar en vars rätt.

I en allt mer fallande ekonomi, riskerar fortsatt förfarande av detta sätt
sätta hela samhällets rättssäkerheten i fara. Bevis av detta är lätt
tillgängligt hos bolaget RSV (Riksskatteverket, Org Nr 202100-5448),
allabolag.se mfl. Detta har samma underliggande praxis, vilket Aftonbladets
granskning gällande bolag Org Nr 202100-0076 (RIKSPOLISSTYRELSEN), där
kommersiellt uppsatta mål tvingar tjänstemän att bryta mot
grundläggande syfte och verkan på ett rättssäkert och laga sätt.
Bevarandet av freden förbises för kommersiell vinning.

Samma jävsrisk genomsyrar bolag såväl SWEDEN KINGDOM OF CIK#: 0000225913
(
http://www.sec.gov), samt underställda bolag som SOCIALSTYRELSEN (Org Nr
202100-0555), KRIMINALVÅRDEN (Org Nr 202100-0225), GOTLANDS KOMMUN (Org Nr
212000-0803) m.fl, där bolag enbart agerar som en myndighet.

Denna Kungörelse gäller vidare samtliga tidigare fall/ärenden till T
6534-12, där bolag utgör kommersiell handel över rätten till liv, rätt
och hälsa, internationell lag, där "pinn-jakten" utgör en direkt fara
för liv och hälsa. I en allt ökande takt frångås rätten till liv, över
kommersiellt
uppsatta mål, utan de inblandades medgivande. Detta är med en allt
växande oro, där jag ser tydliga tecken på att rättssäkerheten
urholkas ytterligare till fördel av kommersiell handel och
utsätta mina medmänniskor i direkt fara för liv och hälsa, vilket är
en vars fundamentala rätt. I tidigare domstolsförhandlingar där tex.
åberopande av Sveriges åtaganden av mänsklig rätt förbises och tystas
under rättegångsförhandlingar
(
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml). I tidigare mål till
T 6534-12 har resulterat i direkt hälsofara för föräldrarna, som nu
riskerar ytterligare risk för sina liv.

Vidare Kungörs att Samhällskontraktet är olaga, vilket förhandlingen
agerats under. Ett kontrakt, ingånget där medmänniskor ej ens har
kännedom av dess existens, eller ens fått bevittna ett sådant
kontrakt, kan omöjligen anses som laga. Vid ingåendet av detta
kontrakt, har samtliga parter ej heller fullt ta del av alla delar som
värde, åtaganden, rätt osv.

Även innan mål T 6534-12 har det krävts en uppvisande av detta
samhällskontrakt, vilket grundar sig till persona (1974:174). Detta
fundamentala kontrakt är vad Sverige och Sveriges domstolar agerar
under och även detta har förnekats trots krav. Kan ej detta
presenteras vid anmodan, mister hela rättssystemet sitt bemyndigande
via regeringsformens (1974:152) grundande i Kap. 1 samt 2. Detta utgör
vidare risk för 1962:700, kap 18.

Ansvar går inte att delegera utan endast att dela , och till sist
rekommenderar jag starkt att ni till fullo förstår att en växande
skara medmänniskor som till fullo insett att rätten till att bli
BETRAKTAD som en person inför lagen enligt UN art 6 kan komma att
användas på ett innovativt sätt och ihop med detta så ogiltigförklarar
jag/vi er självtagna rätt att ANTA det som passar er bäst i varje
given situation.

Det är med bestörtning jag bevittnar hur ordningsmakten/rättssystemet
nu agerar cancerlikt mot folket det en gång skapades för att
skydda/tjäna. Än lever vi inte under slaveri, men gråsonen är absolut
överskriden. Utgången av T 6534-12, kan även ses som människohandel,
som detta bedrivs under era bolag. Varje människa är ansvarig för våra
handlingar, hur mycket än vederbörande
ljuger för sig själv.

Företaget Socialtjänsten Gotland har agerat egenmäktigt, i samma
tillväxtmodell alla bolag nu agerar efter, inkl. ert. Detta görs i
egenmäktighet, för att uppnå uppsatta tillväxtmål för
självbefinnandet. Detta är samma mönster som går genom samtliga bolag,
vilka agerar som en
myndighet. Här i ligger problemet, vilket agerar cancerlikt på vilka
bolagen skapades för att tjäna.

Även regeringen behöver våra röster för att få agera i vårt ställe, vilket
utgör att ni inom SVERIGES DOMSTOLAR Org Nr 202100-2742 skall vara
folkets tjänare/tjänstemän. Om så ej är fallet, vill jag ha ert svar
om detta stämmer eller ej.

Allt här i, går att bevisa!

Härmed, kräver jag följande svar på följande frågor;

Vem gav er rätten att avge våra naturliga jordiska arv, att
registrera/överlåta detta som ett företag på Wall street (sec.gov)?
Vem gav er rätten att döma, under ett kontrakt, skapat via bedrägeri
aktiga förhållanden? Vem gav er rätten att anta, för er egna förmåner,
att sko er på folket ni skall tjäna? Vem gav er rätten att registrera
ett "fredens forum" till ett kommersiellt företag år 1975(SVERIGES
DOMSTOLAR,Org Nr: 202100-2742 registrerades 1975)? Vem gav er rätten,
att under en gammal sjölag, bortföra en medmänniskas avkomma? Vem gav
er rätten att få er tro, att ni står över Var och En, tjänstemän? Är
inte detta terrorism, i ordets fulla betydelse enligt SAOB?
Hur kan detta inte vara människohandel, då det agerades genom en
kommersiell entitet och lagar?


(Underskriften borttagen för denna post)

0 kommentarer :: Polismyndigheten/Åklagarmyndigheten/Sveriges Domstolar är registrerade bolag och inte myndigheter

Skicka en kommentar