Fascist-regeringens pedofiler skall ge “omhändertagna” ersättning… säkert!


Ersättningsnämnden - Vi våldtar dig en andra gång


Den svenska regeringens pedofiler skall ge “omhändertagna” ersättning… säkert!Detta är Ersättningsnämnden

Ersättningsnämnden är en statlig myndighet som bildades 1 januari 2013. Den prövar ersättning till personer som mellan 1920 och 1980 utsatts för allvarliga övergrepp eller försummelser i samband med att de som barn varit omhändertagna i samhällsvård. Möjligheten att ansöka om ersättning finns till och med 31 december 2014.

Ersättningsnämnden består av två avdelningar som fattar beslut om ersättning. Ordföranden i varje avdelning är eller har varit ordinarie domare. Övriga ledamöter är jurister eller har annan kompetens, inom till exempel barnpsykiatri. Ersättningsnämnden har även möjlighet att ta in utomstående experter för att kunna fatta sina beslut. Experterna har särskild sakkunskap,  till exempel om vilka levnadsförhållanden som var att betrakta som normalt förekommande under en viss tidpunkt eller om den sociala barn- och ungdomsvården.
Till sin hjälp har Ersättningsnämnden även ett kansli. Det består bland annat av ett tiotal handläggare som utreder och förbereder ärendet innan det lämnas till nämnden, som sedan fattar beslut om ersättning ska beviljas eller inte.

Ledamöterna i Ersättningsnämnden är utsedda av regeringen. Följande personer ingår i nämnden:
f.d. hovrättslagman Göran Ewerlöf, nämndordförande
f.d. generaldirektör Håkan Sandesjö, vice nämndordförande
f.d. lagman Alf Andersson
f.d. socialråd Åsa Börjesson
f.d. justitieråd Marianne Eliason
medicinalråd Lars Hellgren
f.d. ambassadör Göran Håkansson
f.d. generaldirektör Carl-Anders Ifvarsson
f.d. kammarrättslagman Marja Regner
leg. psykolog Olof Risberg
överläkare Stefan Skagerberg
överläkare Claes Sundelin
f.d. generaldirektör Anita Werner


0 kommentarer :: Fascist-regeringens pedofiler skall ge “omhändertagna” ersättning… säkert!

Skicka en kommentar