Gangster-poliser Anna Blomqvist/Petter Fransson/Per Nyberg från Göteborg tror att dem kan härma Al Capone


Svensk vaken medborgare anmäler gangsterpoliser som tror dem är makten och över lagen (2010)

En förmiddag i juni 2010 fotograferade en privatperson tre polisbilar som stod parkerade på en gata med stoppförbud, inte långt från polishuset i centrala Göteborg. Poliserna var inne på ett kafé och hade matpaus. Mannen gjorde en anmälan via mejl, som avslutas med orden: "Är detta ägnat att förstärka polisens skamfilade anseende? Tacksam för svar."Göteborgs tingsrätt   2010-07-07

Mål nr B 4646-10

Åklagare
Vice chefsåklagare Bengt Landahl
Göteborgs åklagarkammare

Tilltalade
ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist, 830815-2704
Träringen 61, 416 79 Göteborg (2010). Ny adress: Össlöv Kasteberg 1, Ljungby.

Tage PETTER Fransson, 740628-4898
Granskogsvägen 15, 165 75 Hässelby (2010). Ny adress: Kämpegatan 9, Kungälv.

PER Carl Helmer Nyberg, 740511-2579
Hallegårdsvägen 137, 443 35 Lerum.

Begångna brott Lagrum
Förseelse mot trafikförordningen

Lagrum
2 kap 2 § och 14 kap 3 § 1 p a
trafikförordningen (1998:1276)

Påföljd m.m.
Penningböter 1000 kr


DOM     2010-07-07          B 4646-10

YRKANDEN M.M.
Åklagaren har yrkat ansvar enligt bilaga 1.

De tilltalade har samstämmigt angett följande inställning. De vitsordar de faktiska omständigheterna men förnekar att de har gjort sig skyldiga till åtalad förseelse. De har som polismän vid tillfället varit i tjänst, vilket gett dem rätt att parkera sina polisbilar i strid med gällande stoppförbud på platsen.

DOMSKÄL
De tilltalade har genom sin försvarare anfört följande. Uppställningen av polisbilarna på plats för stoppförbud har inte medfört någon trafikfara. De har agerat på ett sätt som överensstämmer med vad de fått lära sig under sin utbildning som polismän. Som polismän är de alltid i tjänst med skyldighet att ingripa vid larm eller
när det annars är påkallat. Vid det aktuella tillfället fanns det inte någon plats ledig på gatan för polisbilarna. Enligt 11 kap 5 § trafikförordningen gäller att fordon får stannas eller parkeras när det används av polispersonal i tjänsteutövning trots förbud som meddelats genom lokal trafikföreskrift. Åklagaren har åberopat den bevisning som anges i bilaga 1.

De tilltalade har hörts över åtalet. På deras begäran har vittnesförhör hållits med polisinspektören Peter Axelsson. Av de tilltalades berättelser framgår i huvudsak följande. De var den aktuella dagen i tjänst och deltog i den s k ingripandeverksamheten med placering på polisstationen i Kortedala. På förmiddagen begav de sig alla till ett kafé på Sten Sturegatan för att dricka kaffe och äta en smörgås. Var och en av dem körde en polisbil. De brukar ibland besöka det aktuella kaféet, eftersom de upplever att de inte behöver besväras av allmänheten under kaffepausen. Om det finns ledig parkeringsplats i närheten brukar de parkera där.

Nu fanns det inte någon ledig plats och de ställde därför sina bilar på det avsnitt av gatan som omfattas av stoppförbud för att snabbt kunna återvända till bilarna vid anrop. De anser att stoppförbudet inte gäller för dem i den aktuella situationen. Under hela sitt arbetspass är de i tjänst, även när de som i det här fallet har en kaffepaus, och måste alltid vara beredda på att svara på anrop för en omedelbar insats. Bilen blir då ett redskap som de behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter. Under sin utbildning har de fått lära sig att de alltid är i tjänst och att ett stoppförbud inte gäller i liknande situationer.

Peter Axelsson har berättat följande. Han har tidigare deltagit i utbildning av förare av polisfordon. Han har sett de fotografier som finns intagna i förundersökningsprotokollet. Han kan inte säga att det var fel av polismännen att ställa upp sina fordon på det sätt som framgår av bilderna. Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Det finns ett undantag i trafikförordningen som avser polismän under tjänsteutövning. En polisman är i tjänst när arbetspasset börjar men är även annars skyldig att ingripa när omständigheterna kräver det.


Tingsrättens bedömning

Genom de tilltalades erkännanden och övrig utredning är det klarlagt att de parkerat sina bilar på ett ställe av Sten Sturegatan där det råder stoppförbud. Stoppförbudet var utmärkt genom vägmärke. Som framgått anges i 11 kap 5 § trafikförordningen att trots förbud som meddelats genom lokal trafikföreskrift får fordon stannas eller parkeras när det används av bl a polispersonal i tjänsteutövning. Polismännen parkerade sina bilar för att besöka ett kafé under en måltidsrast. De var visserligen i tjänst men parkeringen av bilarna
skedde inte som ett led i utförandet av en viss tjänsteåtgärd. Parkeringen var således inte en åtgärd under tjänsteutövning. Avsikten med undantaget i trafikförordningen kan inte ha varit att medge ett generellt undantag för polisbilar. Något sådant kan inte heller anses framgå av lagtexten. Detta måste polismännen ha insett. De har således åtminstone av oaktsamhet överträtt stoppförbudet. Åtalet är därför styrkt.

Påföljden skall bestämmas till penningböter.

Gunnar Gladh

Tingsrätten Göteborg

http://www.divshare.com/download/24202616-9f4

http://corruptiosweden.blogspot.se/2012/04/polisen-parkerar-bra-eller-anus.html


Anna Blomqvist

2 kommentarer :: Gangster-poliser Anna Blomqvist/Petter Fransson/Per Nyberg från Göteborg tror att dem kan härma Al Capone

 1. Rikspolisstyrelsen (rps) (147.186.254.98) [Label IP Address]
  Sweden Kiruna, Norrbottens Lan, Sweden

  (No referring link)
  17 Jun 2013 13:31:59
  corruptiosweden.blogspot.se/

  corruptiosweden.blogspot.se/
  17 Jun 2013 13:40:31
  corruptiosweden.blogspot.se/2013/06/gangster-poliser-anna-blomqvistpetter.html

 2. Rikspolisstyrelsen (rps) (147.186.48.65) [Label IP Address]
  Sweden Kiruna, Norrbottens Lan, Sweden

  www.google.se — corruptio
  18 Jun 2013 10:49:12
  corruptiosweden.blogspot.se/

  corruptiosweden.blogspot.se/
  18 Jun 2013 10:49:28
  corruptiosweden.blogspot.se/2013/06/gangster-poliser-anna-blomqvistpetter.html

Skicka en kommentar