Mille Markovic häktad för mordförsök (Skottlossning mot polisens porrklubb Privé) den 14 juni 2013


STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1

PROTOKOLL 2013-06-14

Häktningsförhandling i Stockholm

Mål nr B 7871-13

Tid: 14.30-15.45

RÄTTEN
Rådmannen Karin Sigstam

PROTOKOLLFÖRARE
Tingsnotarien Annika Grönlund

PARTER
Åklagare Kammaråklagare Daniel Strand
Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

Misstänkt Mille Markovic, 610611-xxxx
Fast adress saknas
personligen närvarande

Offentlig försvarare: Advokaten Björn Sandin
Försvarsadvokaterna Stockholm HB

SAKEN
Försök till mord; nu fråga om häktning
______________________
Förhandlingen ropas på och närvaron kontrolleras varvid det konstateras att det inte föreligger hinder för dagens häktningsförhandling. Åklagaren inger häktningspromemoria, aktbilaga 21. Åklagaren framställer yrkanden enligt aktbilaga 16. Avseende de särskilda häktningsskälen anför han att det finns risk för att Mille Markovic avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. Det finns även risk för att Mille Markovic genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning. Åklagaren begär tillstånd att kunna ålägga Mille Markovic restriktioner. Åklagaren hemställer att förhandlingen, p g a utredningsskäl, ska hållas inom stängda dörrar.

Advokaten Björn Sandin uppger följande. Mille Markovic förnekar brott och bestrider vidare att det föreligger sannolika skäl för att han har gjort sig skyldig till den påstådda gärningen enligt aktbil. 16. Han bestrider att de av åklagaren påstådda särskilda häktningsskälen föreligger samt motsätter sig åklagarens begäran om tillstånd att meddela restriktioner. Vidare yrkar Mille Markovic att han ska försättas på fri fot. Mille Markovic har inget att invända mot yrkandet om stängda dörrar.

Tingsrätten fattar följande

BESLUT
Med stöd av 5 kap 1 § rättegångsbalken och 18 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen (förundersökningssekretess) förordnar tingsrätten att förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar.
Det antecknas att personal från häktet samt nio poliser tillåts närvara.
__________________________________
Se vidare protokollsbilaga A (HEMLIG)
__________________________________
Förhandlingen förklaras avslutad varefter tingsrätten efter enskilt övervägande meddelar att förhandlingen åter är offentlig och avkunnar följande

BESLUT
Mille Markovic förklaras häktad. Åklagarens begäran att få meddela restriktioner bifalles.
Åtal ska vara väckt senast den 28 juni 2013 kl. 11.00.

Skäl
Mille Markovic är på sannolika skäl misstänkt för anstiftan till mordförsök den 10 maj 2013 på Club Privé på Birger Jarlsgatan 115 B i Stockholm. Det finns risk för att Mille Markovic avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. Det finns även risk för att Mille Markovic genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning. Skälen för häktning uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse.

http://www.divshare.com/download/24231902-786

http://corruptiosweden.blogspot.se/2013/03/mille-markovic-ringer-corruptio.html

http://corruptiosweden.blogspot.se/2013/06/mille-markovic-mejlar-corruptio.html

1 kommentarer :: Mille Markovic häktad för mordförsök (Skottlossning mot polisens porrklubb Privé) den 14 juni 2013

  1. Stadsledningskontoret (217.21.232.237) [Label IP Address]
    Sweden Stockholm, Stockholms Lan, Sweden

    www.corruptiosweden.blogspot.se/
    20 Jun 2013 15:25:28
    www.corruptiosweden.blogspot.se/2013/06/mille-markovic-haktad-for-mordforsok.html

Skicka en kommentar