Ian Kinley - Give your hand grenades to your children and grandchildren on christmas you sick fuck


Below you can read the article about the bastard Ian Kinley from Swedish crap media


Success for Swedish grenade- But the inventor had to settle for a 30, 000. 

Engineer Ian Kinley woke in the middle of the night with a mångmiljonidé.When he talked about it to his employer, he got a new awakening.The idea belonged to the company. 

It has been called "The biggest news within hand grenade range since the First World War" and inventor Ian Kinley has won international fame, glory and a royal medal.He's FMV's technical expert on special ammunition. Responsibilities include helping other authorities Armed Forces, FOI and police with expertise in the area.- My job is to satisfied military needs in such a smart and inexpensive way possible. I enjoy my work and especially with the creativity needed to find the best solutions.Hand Grenade is now patented "in all major countries", manufactured in Austria and will replace the previous grenades in Swedish defense.Since Ian Kinleys invention was defense so it was expected that FMV acquire the invention so that the law allows them.- I knew that an employee's patented ideas in the employer's business goes to him if they wish, says Ian Kinley. But I also knew that the law which provides for a fair compensation.To address the issue of fairness, it is customary to agree on a certain percentage of the amount the Authority utilizes patent. This is done in other government agencies. In this case sourced grenade for several millions of dollars. But then the FMV is a contracting authority does not apply to this.FMV's policy is to pay out two lump sum of 15,000 crowns. Once when FMV acquires invention and once the patent is approved.The rules regarding employees' ideas are clear and the essence of both collective and law is that the employer may be entitled to the invention - the inventor to be replaced.And right increases the closer link between the invention and the inventor's work is. Compensation to be paid but how big it will be is a matter for negotiation.Private employers can be more generous, if only to ensure that employees do not resign and start competing businesses with the ideas they had in their employment.It was never an option for Ian Kinley.- I like my job and we're all very loyal to the Swedish defense here. It is important to be able to help give our boys and girls the best tools when we send them out to implement the decision of Parliament. Then you can not give them broken hockey sticks.
Facts 

Ian Kinleys grenadeSo how technology:1. Grenade thrown like a regular grenade and rolls until it stops.2nd A first pyrotechnic charge activates a rising mechanism that allows the shell stands up.3rd A second charge shoots grenade up to two feet straight up in the air.4. The grenade explodes, spreading shrapnel in a cone down to the ground five meters around the crash site. 

Five Benefits:1. Collecting shrapnel against the military objective, reducing the risk of injury to a third party.2nd The design of the splittren allow them to quickly lose energy outside the military area of ​​interest. At 30 meters gives splittren no permanent damage.3rd Luftbrisaden makes splinter cone reaching the goals that underlie protection.4. Splitt Rets direction from above also provides a larger target area for landscape goals.Increased efficiency means fewer shells needed.5th The shell can be adjusted on a regular markbrisad with a simple operation.


THE CRIMINAL BASTARD:
Förnamn:     Ian Eric Lennart
Tilltalsnamn:     Ian
Efternamn:     Kinley
Gatuadress:     Aniaravägen 3
Postnummer:     175 65
Postort:     Järfälla
Födelsedatum:     1956-04-24

THE BASTARDS SHITTY WIFE:
Förnamn:     Eva Maria
Tilltalsnamn:     Maria
Efternamn:     Kinley
Gatuadress:     Aniaravägen 3
Postnummer:     175 65
Postort:     Järfälla
Födelsedatum:     1972-12-19

Succé för svensk handgranat

– men uppfinnaren fick nöja sig med 30 000.

Ingenjören Ian Kinley vaknade mitt i natten med en mångmiljonidé.
När han berättade om det för sin arbetsgivare fick han ett nytt uppvaknade.
Idén tillhörde företaget.

Det har kallats ”Den största nyheten inom handgranatsområdet sedan första världskriget” och uppfinnaren Ian Kinley har belönats med internationell ära, berömmelse och en kunglig medalj.
Han är FMV:s tekniska expert på specialammunition. I arbetsuppgifterna ingår att hjälpa andra myndigheter som Försvarsmakten, FOI och Polisen med expertis inom området.
– Mitt jobb går ut på att tillfredsställda militära behov på ett så smart och billigt sätt som möjligt. Jag trivs med mitt arbete och särskilt med den kreativitet som behövs för att hitta de bästa lösningarna.
Handgranaten är nu patentskyddad ”i alla viktiga länder”, tillverkas i Österrike och kommer att ersätta tidigare granater i svenska försvaret.
Eftersom Ian Kinleys uppfinning var försvarsmateriel så var det väntat att FMV förvärva uppfinningen så som lagen ger dem möjlighet.
– Jag visste att en anställds patenterbara idéer inom arbetsgivarens verksamhetsområde tillfaller denne om de så önskar, säger Ian Kinley. Men jag visste också att lagen då föreskriver att en skälig ersättning skall utgå.
För att hantera skälighetsfrågan är det brukligt att man avtalar om en viss procentsats på det belopp myndigheten utnyttjar patentet för. Detta görs på andra statliga verk. I det här fallet anskaffas granaten för flera tiotals miljoner kronor. Men då FMV är en upphandlande myndighet tillämpas inte detta.
FMV:s policy är att betala ut två engångsbelopp om 15 000 kronor. En gång när FMV förvärvar uppfinningen och en gång när patentet godkänns.
Reglerna kring anställdas idéer är tydliga och kärnan i både kollektivavtal och lag är att arbetsgivaren kan få rätt till uppfinningen – mot att uppfinnaren ersätts.
Och rätten ökar ju närmare kopplingen mellan uppfinningen och uppfinnarens arbetsuppgifter är. Ersättning ska betalas ut men hur stor den ska vara är en förhandlingsfråga.
Privata arbetsgivare kan vara generösare, om inte annat så för att försäkra sig om att anställda inte säger upp sig och startar konkurrerande verksamheter med idéer de fått i sin anställning.
Det var aldrig ett alternativ för Ian Kinley.
– Jag gillar mitt jobb och vi är alla väldigt lojala med Sveriges försvar här. Det är viktigt att kunna bidra till att ge våra grabbar och tjejer de bästa verktygen när vi skickar ut dem att genomföra riksdagens beslut. Då kan man inte ge dem avbrutna hockeyklubbor.

Fakta

Ian Kinleys handgranat

Så funkar tekniken:
1. Granaten kastas som en vanlig handgranat och rullar tills den stannar.
2. En första pyroteknisk laddning aktiverar en resningsmekanism som gör att granaten ställer sig upp.
3. En andra laddning skjuter granaten upp till två meter rakt upp i luften.
4. Granaten briserar och sprider splittret i en kon ner mot marken fem meter runt nedslagsplatsen.

Fem Fördelar:
1. Samlar splittret mot det militära målet, vilket minskar risken för skador hos tredje part.
2. Designen av själva splittren gör att de snabbt tappar energi utanför det militärt intressanta området. På 30 meters håll ger splittren inga bestående skador.
3. Luftbrisaden gör att splitterkonen når mål som ligger bakom skydd.
4. Splittrets riktning uppifrån ger också en större målyta vid liggande mål.
Ökad effektivitet innebär att färre granater behövs.
5. Granaten går att ställa om till en vanlig markbrisad med ett enkelt handgrepp.

0 kommentarer :: Ian Kinley - Give your hand grenades to your children and grandchildren on christmas you sick fuck

Skicka en kommentar