Enskild stämmer staten (Sveriges regering) bl.a. pga grova brott begågna utav poliser och åklagare


Stämningsansökan mot Svenska staten i ett omfattande korruptionsärende hos rättsväsendet är inlämnad i Göteborgs Tingsrätt

http://www.pcnytt.se/stämningsansökan_Göteborg_2014-04-28.pdf

En gigantisk rättsskandal med multi-kriminella åklagare och poliser som använder sin tjänsteställning i myndighetsutövningen att begå mycket grova brott och sen föreligger ett otroligt arbete i myndighetsutövningen att dölja och hemlighålla skandalen.

 
https://www.youtube.com/watch?v=BFnLczvrdvg


POLISANMÄLAN MOT POLIS & ÅKLAGARE

Avsändare: Åhlund Mats
Mottagare: 820 Reg Riksenheten får Polismål
Skickat: 2014-02-06 10:54
Ämne: VB: Polisanmälan mot polis och åklagare
Läggs in i AM 140229-13. Ärendet öppnas och ska handläggas av RoswalL
Skicka också handlingarna till UC Malmö eftersom anmälaren anmäler åklagare vid RIP (Roswall).
Diareföri ALP/IM att AR anmälan beträffande åklagare vid R lP skickats till UC Malmö och underrätta
AR om detta.

Håkan får ta ställning till om ngt ska till RÅ/J K (talan riktar sig mot JK mm mm)

Mats Åhlund
Överåklagare
Åklagarmyndigheten
Riksenheten för polismål

BESLUT 2014-02-07

Beslut i anledning av en av Er ingiven anmälan mot polis och åklagare Den 24 september 2013 beslutade jag att inte inleda förundersökning avseende en anmälan som Ni gjort till Polisen med diarienummer 0150-K4464-13. I samband med mitt beslut hade jag utöver det material Ni ingivit också tagit del av ärendena AM-126518-10 och AM-16504,1-10 vid Åklagarkammaren i Borås. Mitt beslut avsåg såväl anmälda åklagare som anmälda poliser. Sent på kvällen den 5 februari 2014 inkom till Riksenheten för polismål en anmälan per epost från Er rubricerad Polisanmälan mot polis och åklagare. Till Er anmälan bifogade Ni dels en ansökan om stämning, ställd till Borås tingsrätt, dels en komplettering stämningsansökan mål T3687-13 och dels en forensisk analys av talmaterial. Jag har tagit del av det material Ni nu ingivit. Med ett undantag avser de omständigheter Ni åberopar till stöd for Er nya anmälan förhållanden som jag prövade redan den 24 september 2013. Jag finner inte anledning att ompröva mitt tidigare beslut i den delen. Det som tillkommit sedan tidpunkten för mitt förra beslut är resultatet av den forensiska analys Ni låtit utföra. Analysen föranleder inte mig att inleda förundersökning mot polis eller åklagare.

Chefsåklagare
Håkan Roswall
Åklagarmyndigheten
Riksenheten för polismål

http://www.scribd.com/doc/222617857/A-Polisanmalan-Samt-Inspelat-Samtal-Med-H%C3%A5kan-Rosvall

http://www.scribd.com/doc/222617859/A-Kjelle-Video-Text-Editbar

http://www.scribd.com/doc/222617860/b-Ljudfil-Fr%C3%A5n-Videoinspelning-information

http://www.scribd.com/doc/222617866/C-H%C3%A5kan-Roswall-Utreder-Anmalan-Mot-Sig-Sjalv

http://www.scribd.com/doc/222617867/C-Video-Dialog-Sammanfattning

http://www.scribd.com/doc/222617874/D-Riksenheten-Polism%C3%A5l-BESLUT-Ang-Roswall-20140218

http://www.scribd.com/doc/222617892/D-Video-kontext

http://www.scribd.com/doc/222617896/E-Video-Polisens-Text

http://www.scribd.com/doc/222617918/E-Voxalys-Forensisk-Analys-Dnr-201401-5

http://www.scribd.com/doc/222617923/F-Ljudfil-dokumentation-2013-03-27-10-23-0105618090-Out

http://www.scribd.com/doc/222617926/Stamningsansokan-Goteborg-2014-04-28

0 kommentarer :: Enskild stämmer staten (Sveriges regering) bl.a. pga grova brott begågna utav poliser och åklagare

Skicka en kommentar