Kriminella och klantiga poliser - PANs beslut/åsikter

PAN-793-24/13 (2013:7)
Inspektör Lars Lindskog hade systematiskt under åtta månader ringt betalsamtal till Travtjänsten från telefoner på arbetsplatsen Utredningen: Inspektören godkände ett strafföreläggande avseende olovligt brukande som bestått i att han under åtta månader ringt betalsamtal till Travtjänsten från telefoner på arbetsplatsen så att ekonomisk skada uppkommit för arbetsgivaren. Inspektören åberopade vissa personliga förhållanden.

PAN-793-81/12 (2013:5)
Inspektör Fredrik Mangs hade bl.a. haft en sms-konversation av sexuell innebörd med en 17-årig flicka via sin tjänstemobil
Utredningen: Inspektören hade haft en sms-konversation av sexuell innebörd med en 17-årig flicka som han fått kontakt med via sitt arbete som ungdomsutredare. Han hade därvid diskuterat med flickan om att inleda en sexuell relation med henne. Vid tillfället hade han använt sin tjänstetelefon.

PAN-793-107/12 (2013:7)
Inspektör dömd för misshandel
Utredningen: Inspektören dömdes för misshandel till en månads fängelse.
Nämnden yttrade sig till domstolen att om inspektören fälldes för misshandel som inte var ringa skulle han skiljas från anställningen. Fälldes han för ringa misshandel skulle han inte skiljas från anställningen. Inspektören begärde emellertid och beviljades entledigande från sin anställning innan nämnden meddelade beslutet.
Nämnden skrev av ärendet.

PAN-793-106/12 (2013:1)
Inspektör Lotta Thorell  misstänkt för stöld
Utredningen: Inspektören hade i förhör erkänt tillgrepp av skyddsmasker ur ett förråd i ett polishus. Efter att frågan om avstängning hade anmälts till nämnden tog inspektören tillbaka sitt erkännande men medgav i huvudsak de faktiska omständigheterna vad gällde tillgreppet. Polismyndigheten vidhöll sitt yrkande om avstängning.
Nämnden: Mot bakgrund av att inspektören nu tagit tillbaka sitt erkännande och det därför inte med tillräcklig grad av säkerhet kan sägas att laga grund för avskedande föreligger beslutar nämnden att hon inte ska stängas av från sitt arbete. Nämnden konstaterar vidare att myndigheten anser sig kunna omplacera henne till en annan funktion inom myndigheten i avvaktan på att ansvarsfrågan slutligt avgörs.

PAN-793-67/13 (2013:9)
Inspektör hade erkänt snatterier och stölder till ett betydande värde.
Utredningen: Inspektören hade under en tidsperiod om tre veckor tillgripit föremål ur olika butiker till ett värde av 90 000 kronor.
Nämnden: Med hänsyn till vad som är känt om inspektörens sjukdomsbild och den eventuella betydelse detta kan komma att få för den straffrättsliga bedömningen av gärningarna och därmed för frågan om skiljande från anställningen, samt med beaktande av omständigheterna i övrigt, finner nämnden att det inte föreligger tillräckliga skäl för att stänga av honom från hans arbete.
Nämnden beslutade att inte stänga av inspektören från arbetet.

PAN-793-60/12 (2013:1)
Inspektör Katrine Poole Martinsson åtalad för tillgrepp av fortskaffningsmedel (myndighetens fordon) samt behörighetsmissbruk
Åtalet: Inspektören hade enligt åtalet olovligen tagit och brukat en personbil som tillhörde den polismyndighet där hon var anställd, för en färd mellan polishuset och hennes bostad.
I samband med tillgreppet hade hon kommit i besittning av ett bensinkort som förvarades i bilen. Den aktuella dagen använde hon bensinkortet för att erlägga betalning för bensin. Genom att använda bensinkortet har hon missbrukat sin behörighet att i annans ställe företaga rättshandling och därigenom skadat myndigheten.

Nämnden: Nämnden har i ett tidigare yttrande i samma mål uttalat att om inspektören döms och den samlade brottslighetens straffvärde uppgår till fängelsenivå kommer hon att skiljas från anställningen. Om straffvärdet stannar på bötesnivå kommer hon inte att skiljas från anställningen.
Nämnden gör med anledning av de tillkommande åtalspunkterna bedömningen att om hon döms för något av de nya brotten och också döms för något av de tidigare åtalade brotten, kommer hon att skiljas från sin anställning.

PAN-793-83/13 (2013:14)
Inspektör Anders Lantz tillika stationsbefäl vidrörde en kvinnlig polisassistents ena bröst under en julfest.
Utredningen: Vid en julfest i polishuset hade inspektören uttryckt sig uppskattande om en ung kvinnlig polisassistents klädsel. När han fick tillåtelse att känna på hennes glittriga tröja hon hade på sig tog han henne på ena bröstet så att hon fick säga åt honom att ta bort handen. Efter att polisassistenten själv hade kommenterat sina bröst sade han att han tycker om små bröst.
Nämnden: Vad avser händelsen med tröjan framgår av förhöret med polisassistenten, vars uppgifter nämnden inte finner anledning att ifrågasätta, att inspektören satt sin hand på hennes högra bröst och att hon fått uppmana honom att ta bort handen samt att han kommenterat hennes bröst. Hon har dock inte tagit illa vid sig och har försökt skämta bort det hela.
Nämnden ser ändå allvarligt på händelsen då inspektören som stationsbefäl och överordnad borde uppträda som ett föredöme för sina yngre kolleger och därvid undvika varje utslag av något som kan uppfattas som, eller riskerar att uppfattas som, någon form av sexism. Genom att agera på det sätt han gjort har han således av i vart fall oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.
Nämnden ålade inspektören disciplinpåföljd i form av varning.
Skiljaktig mening: En ledamot var skiljaktig och anförde följande. I likhet med majoriteten anser jag att det är utrett att inspektören vidrört polisassistentens ena bröst och kommenterat hennes bröst. Jag finner emellertid att förseelsen inte bör föranleda disciplinpåföljd av följande skäl.
Han kom att vidröra polisassistentens ena bröst efter att han fått lov att känna på hennes tröja. Det är inte visat att han uppsåtligen rörde bröstet. Han borde visserligen ha avstått från att kommentera storleken på brösten, eftersom den typen av uttalanden kan uppfattas som ett uttryck för sexism, något som inte är acceptabelt. Han har dock fällt kommentaren efter det att polisassistenten i syfte att skoja bort saken själv kommenterat sin byst och han har förklarat att det han sade var avsett som en komplimang. Av dessa skäl finner jag att hans handlande bör bedömas som ringa tjänsteförseelse.

PAN-793- 70/12 (2013:1)
Inspektör Patrik Eriksson, 1968-02-18, åtalad för misshandel och dopningsbrott (innehav samt eget bruk, ringa brott).
Åtalet: Inspektören hade enligt åtalet i samband med ett polisingripande misshandlat en person genom att utdela ett slag med öppen eller knuten hand. Slaget hade träffat i ansiktet och medfört smärta och svullnad.
Inspektören hade vidare olovligen innehaft ett 30-tal tabletter som innehöll Stanozolol vilket är ett dopingklassat medel. Han hade också brukat Stanozolol.
Nämnden: Nämnden har i ett tidigare yttrande i samma mål uttalat att om inspektören döms för misshandel som inte är ringa talar det mesta för att han kommer att skiljas från anställningen. Skulle han dömas för ringa misshandel eller ofredande kommer han inte att skiljas från anställningen.
Nämnden gör bedömningen att inspektören inte kommer att skiljas från sin anställning om han enbart skulle dömas för ringa dopningsbrott i enlighet med åtalet. Detsamma gäller om han skulle dömas för ringa misshandel och ringa dopningsbrott.

PAN-793-19/13 (2013:5)
Polisassistent Johan Spånbo i Karlskoga och hans fru, rektor Cecilia Piacenza Spånbo, åtalade för förskingring alt. trolöshet mot huvudman.
Åtalet: Polisassistenten hade enligt åtalet tillsammans med sin fru under våren 2009 till maj 2011 från hennes far, vars ekonomi de till vissa delar förvaltade, uppsåtligen och i strid med deras överenskommelse gjort uttag från hans konton varigenom de tillägnat sig eller tillgodogjort sig minst 112 000 kronor.
Nämnden: Enligt nämndens bedömning är det som enligt åtalet läggs polisassistenten till last så allvarligt att han kommer att skiljas från sin anställning i händelse av en fällande dom.

PAN-793-46/13 (2013:9)
Inspektör åtalad för misshandel
Åtalet: Inspektören var åtalad för att under intransport av en våldsam och psykotisk person avsiktligt ha utdelat två hårda och smärtande knytnävsslag mot dennes överkropp utan att det varit befogat, när personen låg på mage på golvet i en polisbuss och också var försedd med handfängsel.
Nämnden: Om inspektören döms för misshandel som inte är ringa kommer han att skiljas från sin anställning. Skulle han dömas för ringa misshandel kommer han inte att skiljas från anställningen.

PAN-793-66/13 (2013:9)
Inspektör åtalad för bokföringsbrott, dataintrång, tjänstefel samt tjänstefel och brott mot tystnadsplikten
Åtalet:
1. Bokföringsbrott. Inspektören hade i sin enskilda firma under ett par tidsperioder underlåtit att bokföra samtliga kontanta in- och utbetalningar så att kassakontot visat negativt saldo, samt underlåtit att senast påföljande arbetsdag bokföra kontanta in- och utbetalningar.
2. Dataintrång. Inspektören hade vid fyra tillfällen olovligen inhämtat uppgifter om sig själv ur Polisens datasystem trots att detta inte varit nödvändigt för att genomföra viss arbetsuppgift.
3. Tjänstefel. Inspektören hade underlåtit att uppta anmälan om brott som en person uppgivit att hon hade utsatts för.
4. Tjänstefel och brott mot tystnadsplikten. Inspektören hade underlåtit att ta upp en anmälan om bedrägeri samt ringt upp en misstänkt som var företrädare för ett bolag och träffat en överenskommelse med denne om att inget skulle hända om han återtog ett krav om betalning. Inspektören hade vid telefonkontakt med samma person röjt uppgifter från misstankeregistret om att det förelåg anmälningar mot honom och hans verksamhet med bolaget.
Nämnden: Nämnden finner vid en samlad bedömning av omständigheterna i ärendet att om inspektören döms för enstaka åtalspunkter kommer han inte att skiljas från sin anställning. Om han döms helt i enlighet med åtalet och den samlade brottslighetens straffvärde uppgår till fängelsenivå kommer han att skiljas från anställningen. Om straffvärdet stannar på bötesnivå kommer han inte att skiljas från anställningen.
Nämnden vill påpeka att denna bedömning är preliminär och att det slutliga ställningstagandet blir beroende av vad som redovisas i domen och vad som kommer fram i övrigt.

PAN-793-18/13 (2013:11)
Assistent Marie Åslund, 1958-12-15, åtalad förskingring
Åtalet: Assistenten hade utfärdat ett stort antal så kallade fripass som är utan avgift men hade tagit kontant betalning för provisoriska pass. Varje provisoriskt pass renderar en avgift om 980 kronor. Hon hade fått egen vinning med ca 31 000 kronor.
Nämnden: Assistenten har grovt åsidosatt sina skyldigheter gentemot arbetsgivaren. Enligt nämndens bedömning är de gärningar som enligt åtalet läggs assistenten till last så allvarliga att hon kommer att skiljas från sin anställning i händelse av en fällande dom.

PAN-793-98/13 (2013:14)
Inspektör Anna-Maria Ström åtalad för bedrägeri alt. olovligt förfogande
Åtalet: Inspektören hade under en tid av flera år haft nedsatt tjänstgöring med 25 %. Hon hade inte ansökt om arbetstidsförkortning trots att hon fortsatt att arbeta 75 %. Till följd av utebliven ansökan om nedsatt tjänstgöring hade arbetsgivaren vilseletts att under över ett års tid utbetala lön motsvarande 100 % tjänstgöring. Sammanlagt hade 98 625 kr för angiven tid betalats ut vilken summa hon tillgodogjorde sig, henne till vinning och arbetsgivaren till skada. I andra hand gjordes gällande att gärningen var att bedöma som olovligt förfogande.
Nämnden: Skulle inspektören dömas för bedrägeri eller olovligt förfogande helt i enlighet med åtalet talar övervägande skäl för att hon kommer att skiljas från sin anställning.

PAN-793-102/12 (2013:1)
Polisassistent Robert Hugoh åtalad för tjänstefel
Åtalet: Polisassistenten hade enligt åtalet i sin tjänst som polis vid myndighetsutövning uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt vad som gällt för uppgiften genom att vid fyra tillfällen utfärda parkeringsanmärkningar trots att lagliga förutsättningar inte förelåg och trots att han var jävig.
Nämnden: Enligt nämndens bedömning talar det mesta för att polisassistenten inte kommer att skiljas från sin anställning om han fälls för tjänstefel i enlighet med åtalet.
Nämnden vill påpeka att denna bedömning är preliminär och att det slutliga ställningstagandet blir beroende av vad som redovisas i domen och vad som kommer fram i övrigt.

PAN-793-25:13 (2013:6)
Inspektör åtalad för tjänstefel
Åtalet: Inspektören hade i samband med en mordutredning upprättat ett beslagsprotokoll, en promemoria angående beslag och en skriftlig berättelse. I dessa handlingar hade han sanningslöst uppgivit att han tagit bland annat två cigarrettfimpar i beslag trots att fimparna omhändertagits av en privatperson som överlämnat dem till inspektören en stund senare på polishuset.
Nämnden: Enligt nämndens bedömning är den gärning som enligt åtalet läggs inspektören till last inte så allvarlig att han kommer att skiljas från sin anställning i händelse av en fällande dom.

PAN-793-26/13 (2013:6)
Inspektör åtalad för tjänstefel
Åtalet: Inspektören var anställd som LKC-operatör. Under tjänstgöring hade han mottagit ett telefonsamtal om pågående bostadsinbrott. Genom att inte föra uppgiften vidare eller själv vidta åtgärd så att polis kallades till platsen hade han enligt åtalet uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten.
Nämnden: Enligt nämndens bedömning är den gärning som enligt åtalet läggs inspektören till last inte så allvarlig att han kommer att skiljas från sin anställning i händelse av en fällande dom.

PAN-793-36/13 (2013:7)
Polisassistent åtalad för tjänstefel
Åtalet: Polisassistenten hade inte tagit upp anmälan om påstådd olaga diskriminering.
Nämnden: Enligt nämndens bedömning är den gärning som enligt åtalet läggs polisassistenten till last inte så allvarlig att han kommer att skiljas från sin anställning i händelse av en fällande dom.

PAN-793-58/13 (2013:8)
Inspektör åtalad för tjänstefel
Åtalet: Inspektören hade genomfört kroppsbesiktning genom tagande av urinprov utan att skälig misstanke förelåg. Han hade heller inte dokumenterat åtgärden, vare sig genom protokoll eller på annat sätt.
Nämnden: Enligt nämndens bedömning är den gärning som enligt åtalet läggs inspektören till last inte så allvarlig att han kommer att skiljas från sin anställning i händelse av en fällande dom.

PAN-793-59/13 (2013:8)
Polisassistent åtalad för vållade till kroppsskada
Åtalet: Polisassistenten var åtalad för att under ett ingripande ha orsakat en nackskada på en person som skulle omhändertas.
Nämnden: Enligt nämndens bedömning är den gärning som enligt åtalet läggs polisassistenen till last inte så allvarlig att han kommer att skiljas från sin anställning i händelse av en fällande dom.

PAN-793-56/13 (2013:9)
Polisassistent åtalad för vårdslöshet i trafik
Åtalet: Polisassistenten hade orsakat en kollision med en annan bil vid intran-sport av en person som var gripen.
Nämnden: Enligt nämndens bedömning är den gärning som enligt åtalet läggs polisassistenten till last inte så allvarlig att han kommer att skiljas från sin anställning i händelse av en fällande dom.

PAN-793-65/13 (2013:11)
Inspektör åtalad för vållande till kroppsskada
Åtalet: Inspektören hade enligt åtalet i arrestintaget av oaktsamhet vållat en för LOB omhändertagen person kroppsskada som inte var ringa genom att, utan att det varit påkallat, dra ned den omhändertagne på golvet från en bänk varvid denne slagit i huvudet så att bägge framtänderna skadades.
Nämnden: Enligt nämndens bedömning är den gärning som enligt åtalet läggs inspektören till last inte så allvarlig att han kommer att skiljas från sin anställning i händelse av en fällande dom.

PAN-793-71/13 (2013:12)
Inspektör åtalad för tjänstefel
Åtalet: Inspektören hade enligt åtalet under sin tjänstgöring som stationsbefäl/ arrestbefäl av oaktsamhet vid myndighetsutövning åsidosatt vad som gällt för uppgiften genom att underlåta att se till att en person frigavs. Underlåtenheten fick till följd att personen satt felaktigt frihetsberövad under tre dygn.
Nämnden: Enligt nämndens bedömning är den gärning som enligt åtalet läggs inspektören till last inte så allvarlig att han kommer att skiljas från sin anställning i händelse av en fällande dom.

PAN-793-70/13 (2013:12)
Inspektör åtalad för tjänstefel
Åtalet: Inspektören hade enligt åtalet under sin tjänstgöring som polis uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning åsidosatt vad som gällt för uppgiften genom att underlåta att uppta en anmälan om misshandel.
Nämnden: Enligt nämndens bedömning är den gärning som enligt åtalet läggs inspektören till last inte så allvarlig att han kommer att skiljas från sin anställning i händelse av en fällande dom.

PAN-793-94/13 (2013:14)
Inspektör åtalad för dataintrång
Åtalet: Inspektören hade enligt åtalet olovligen berett sig tillgång till uppgifter som var avsedda för automatiserad databehandling genom att använda Polisens it-system för att inhämta information om sig själv, trots att det inte varit nödvändigt för att genomföra viss arbetsuppgift.
Nämnden: Enligt nämndens bedömning är den gärning som enligt åtalet läggs inspektören till last inte så allvarlig att han kommer att skiljas från sin anställning i händelse av en fällande dom.

PAN-793-93/13 (2013:14)
Kommissarie åtalad för tjänstefel
Åtalet: Omkring kl. 00.14 den 12 mars 2013 övertog kommissarien ansvaret för ett efterföljande av en personbil, vilket dessförinnan hade inletts av en polispatrull i Enköpings kommun. Personerna i den förföljda bilen var inledningsvis misstänkta för brott mot vägtrafikregisterlagen samt för stöld av bensin till ett värde av 288 kronor.
Omkring klockan 00:23 beslutade kommissarien att Hjulstabron på länsväg 55 inom Enköpings kommun skulle öppnas i syfte att avbryta den förföljda bilens vidare färd söderut. Sedan kommissarien ringt till brovaktaren verkställde denne beslutet. Hjulstabron är en svängbro.
Tjänsteåtgärden hade inte avsedd verkan. Föraren av den förföljda bilen förde sitt fordon genom de fällda vägbommarna vid bron och sedan ner i vattnet där han och bilens passagerare klämdes fast i fordonet och därefter drunknade.
Genom att besluta att öppna Hjulstabron hade kommissarien enligt åtalet vid myndighetsutövning av oaktsamhet åsidosatt vad som gällt för uppgiften. Den beslutade tjänsteåtgärden var inte försvarlig dels med hänsyn till de risker den inneburit ställd i relation till de brott för vilket personerna i bilen var misstänkta,
dels att det inte varit synnerligen angeläget att omedelbart stoppa fordonet och dels att andra metoder kunnat användas såsom att lägga ut en spikmatta efter Hjulstabron eller att enbart låta fälla bommarna på bron.
Nämnden: Enligt nämndens bedömning är den gärning som enligt åtalet läggs kommissarien till last inte av sådan art att han kommer att skiljas från sin anställning i händelse av en fällande dom.

PAN-793-88/13 (2013:14)
Inspektör Katarina Edlund åtalad för misshandel alt. ofredande
Åtalet: Inspektören hade enligt åtalet natten till den 12 juli 2013 under sin tjänstgöring som polis i samband med att hon skulle gripa en person misshandlat honom genom att låta sin tjänstehund gå till angrepp och bita honom vilket förorsakat smärta och bit- och sårskador över höger ljumske och omedelbart därefter tilldela honom över tio slag med batong på hans armar, ben rygg och mage vilket förorsakat smärta svullnader och blåmärken.
Nämnden: Om inspektören döms för misshandel som inte är ringa finns det skäl som talar för att hon kommer att skiljas från sin anställning. Skulle hon dömas för ringa misshandel eller för tjänstefel kommer hon inte att skiljas från sin anställning. Nämnden vill påpeka att bedömningen är preliminär och att det slutliga ställningstagandet blir beroende av vad som redovisas i domen och vad som framkommer i övrigt.

PAN-793-43/13 (2013:11)
Assistent åtalad för grovt rattfylleri
Åtalet: Assistenten hade enligt åtalet vid färd med personbil under eller efter färden haft en alkoholkoncentration i sitt blod motsvarande 1,0 promille/ liter.
Nämnden: Nämnden ser mycket allvarligt på den gärning som enligt åtalet läggs assistenten till last. Med beaktande av vad som är känt om hennes sjukdomsbild, hennes personliga förhållanden och hennes sätt att sköta sitt arbete före och efter den åtalade händelsen är emellertid nämndens uppfattning att hon inte kommer att skiljas från sin anställning i händelse av en fällande dom.

PAN-793-73/13 (2013:11)
Passkontrollant åtalad för grovt rattfylleri
Åtalet: Passkontrollanten hade enligt åtalet fört personbil efter att ha druckit alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgick till 1,04 mg/ l.
Nämnden: Nämnden ser mycket allvarligt på den gärning som enligt åtalet läggs passkontrollanten till last. Med beaktande av vad som är känt om hans sjukdomsbild, hans personliga förhållanden och hans sätt att sköta sitt arbete före och efter den åtalade händelsen är emellertid nämndens bedömning att han inte kommer att skiljas från sin anställning i händelse av en fällande dom.

PAN-793-67/13 (2013:11)
Inspektör åtalad för stöld
Åtalet: Inspektören hade enligt åtalet vid ett okänt antal tillfällen från mitten av juni 2013 till den 15 juli 2013 med tillägnelseuppsåt tillgripit gods från olika butiker till ett värde av minst 90 000 kronor.
38
Nämnden: Om inspektören döms för stöld i enlighet med åtalet men tingsrätten vid sin bedömning av straffvärdet finner att sådana förmildrande omständigheter som avses i BrB 29 kap. 3 § första stycket 2 föreligger, talar det mesta för att han inte kommer att skiljas från sin anställning.
Nämnden vill påpeka att denna bedömning är preliminär och att det slutliga ställningstagandet blir beroende av vad som redovisas i domen och vad som framkommer i övrigt.

793-105/12 (2013:3)
Inspektör Rickard Högberg erhöll förmån genom att på fritiden uppvisa sitt tjänstekort i en privat angelägenhet.
Utredningen: Inspektören var tillsammans med sin hustru på ett behandlingshem. Hustrun var vårdnadshavare för en dotter och paret skulle hämta diverse tillhörigheter till flickan. Personalen nekade med hänvisning till vissa andra omständigheter inspektören och flickans mor att ta med sig tillhörigheterna. Inspektören uppgav då att han var polis och visade sitt tjänstekort. Personalen lämnade då ut flickans tillhörigheter.
Nämnden: Det är ostridigt att inspektören på sin fritid och i ett privat ärende har sagt att han är polis och visat sitt tjänstekort. Oaktat hans uppgift att syftet inte var att få sin vilja igenom fick beslutet att förete tjänstekortet och åberopa anställningen vid Polisen till följd att personalen på behandlingshemmet efterkom begäran att utfå flickans tillhörigheter.
Agerande är av det slaget att han får anses ha åsidosatt sina skyldigheter i anställningen på ett sådant sätt att han ska meddelas disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. Vid bestämmande av påföljden har följande beaktats. Personalansvarsnämndens praxis i ärenden där en polis visat sitt tjänstekort och därigenom utverkat en förmån är att ett sådant agerande medför löneavdrag, vanligtvis fem dagar. Personalansvarsnämnden beaktar emellertid i det ärende som här är för handen de speciella förhållanden som var anledningen till besöket på behandlingshemmet och den inverkan dessa måste haft.
Nämnden ålade inspektören disciplinpåföljd i form av varning.

PAN-793-2/13 (2013:5)
Inspektör Polis Hampus Ralfnert uppsökte en gripen person i arresten för att efterhöra vissa uppgifter gällande tillgrepp av inspektörens motorcykel.
Nämnden: Personalansvarsnämnden konstaterar att den gripne var misstänkt för tillgrepp av en motorcykel som tillhörde inspektören. Inspektörens ställning till saken var därigenom sådan att han var jävig i förhållande till den gripne. Av detta skäl borde han ha avstått från att över huvud taget uppsöka arresten och där tala med den gripne. Tjänsteföreskrift 253-1 för Polismyndigheten i Skåne reglerar också att endast den som har tjänsteärende i arrestlokalen är behörig att vistas där.
Av arrestvaktens och den gripnes utsagor är det vidare tillförlitligen utrett att han i motsats till vad han själv uppgett frågat den gripne om en eventuell medgärningsman. Han borde med anledning av frågor gällande förundersökningen i stället för att själv besöka den gripne kontaktat behörig befattningshavare för att inhämta information i förundersökningsfrågan.
Nämnden ålade inspektören disciplinpåföljd i form av varning.

PAN-793-35/13 (2013:7)
Inspektör avlossade vådaskott med förstärkningsvapen i vapenvårdsrum.
Utredningen: Inspektören skulle efter avslutat tjänstgöringspass göra patron ur på tre stycken MP5:or. Vid handhavandet av den sista råkade ett skott gå av som gick igenom en bänk och in i en liggande väska där det stannade.
Nämnden: Av utredningen i ärendet är klarlagt att inspektören har avlossat ett vådaskott med ett förstärkningsvapen av typen MP5. Av hans uppgifter framgår att ett skott har gått av när han skulle göra patron ur och att skottet orsakades av rent slarv från inspektörens sida. Anledningen till att skottet kom att avlossas var att han inte gjorde en ordentlig kontroll av patronläget. Inspektören har enligt vad han uppger ingen bra förklaring eller ursäkt till varför han utförde manövern vid vapenvårdsbänken och inte i den närstående patronlådan.
Nämnden ålade inspektören disciplinpåföljd i form av varning.

0 kommentarer :: Kriminella och klantiga poliser - PANs beslut/åsikter

Skicka en kommentar